ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)  
          
 
 
คู่มือ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS

  คู่มือภาพรวมสำหรับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

  คู่มือการจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์_HiPPs

  คู่มือการสรรหาและคัดเลือก_HiPPS

  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล_HiPPs

  คู่มือการพัฒนา_HiPPs

  คู่มือการสอนงาน_HiPPs

  คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติราชการ_HiPPs

 
  
 
   
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 4.0 ขึ้นไป และ Nescape Navigator 7.0 ขึ้นไป
และ Adobe Acrobat Reader 5.5 ขึ้นไป


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-3333 โทรสาร 0-2281-4973
All site contents copyright © 1999-2006
 http://www.ocsc.go.th/