ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)  
          
 
 
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS

กรณีตอบข้อหารือ
สัดส่วนข้าราชการในระบบ HiPPS ของส่วนราชการ

ถาม
ส่วนราชการที่ประสงค์จะนำระบบ HiPPS มาดำเนินการในปีงบประมาณ 2550 จะได้รับโควตาข้าราชการในระบบ HiPPS อย่างไร

ตอบ
ส่วนราชการที่ได้ประสงค์จะนำระบบ HiPPS ไปใช้และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแล้ว จะมีโควต้าข้าราชการในระบบ HiPPS เทียบกับจำนวนตำแหน่งระดับ 9 – 11 ได้ดังนี้
ปีแรกของการดำเนินการ    ไม่เกินร้อยละ 30
ปีที่สอง                         ไม่เกินร้อยละ 60
ปีที่สาม                         ไม่เกินร้อยละ 100

ถาม
ส่วนราชการที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว แต่ยังไม่พร้อมที่จะส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ได้หรือไม่

ตอบ
ได้ โดยต้องดำเนินการจัดส่งกรอบการสั่งสมประสบการณ์ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 50 สำหรับรายชื่อข้าราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งได้อีกครั้งในกาคัดเลือกประมาณเดือนกันยายน 2551 โดยจะมีโควตาสะสมจากปีแรกด้วยเป็นไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนตำแหน่งระดับ 9 - 11

:::      :::
  
 
   
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 4.0 ขึ้นไป และ Nescape Navigator 7.0 ขึ้นไป
และ Adobe Acrobat Reader 5.5 ขึ้นไป


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-3333 โทรสาร 0-2281-4973
All site contents copyright © 1999-2006
 http://www.ocsc.go.th/