ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)  
          
 
 
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS ย่อมาจากคำว่า High Performance and Potential System เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยผสมผสานรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย เพื่อสร้างข้าราชการที่มีคุณภาพให้พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำทั้งทางความคิดและการบริหารงานในอนาคต

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าคัดเลือก
เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15
(สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการรับคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 New!!!
- ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับเข้ารับการประเมิน Digital Literacy

- การจัดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15

-คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าคัดเลือก
เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14
(สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง)

1.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 New!!! 
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ DIFA TES เพิ่มเติมได้ที่ https://difa-tes.mfa.go.th
1.ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14
2.ตารางเวลากำหนดการสอบภาษาอังกฤษ 2018

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าคัดเลือก
เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13
(สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง)

1.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๓
2. ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

1.ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 New!!! 
2. ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2560)
3. ขั้นตอนการสมัครและการพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ocsc.go.th


ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าคัดเลือก
เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12
(สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง)

1.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12
2. ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าคัดเลือก
เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12
รายละเอียด >>

1.ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 New!!! 
2. ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2559)
3. เอกสารการรับรองคุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12
4. กรอบการสั่งสมประสบการณ์ของส่วนราชการ
5. แบบสรุปเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ocsc.go.th

สมัครสอบภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
1. ประกาศ
2. DES DIFA TES
3.
ขั้นตอนการสมัครสอบ
4. กำหนดการสอบภาษาอังกฤษ
5. ข้อกำหนดสำหรับการใช้งาน
6. ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครสอบภาษาอังกฤษ


ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าคัดเลือก
เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11
(สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง)

1.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๑
2. ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
3. เอกสารการรับรองคุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๑

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าคัดเลือก
เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๑
รายละเอียด >>

1.ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 New!!! ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558
2. ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘)
3. เอกสารการรับรองคุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๑

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ocsc.go.th


ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าคัดเลือก
เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 10
(สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง)

1.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๐
2. ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
3. เอกสารการรับรองคุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๐


ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าคัดเลือก
เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 10
รายละเอียด >>

1.ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๐
2. ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗)
3. เอกสารการรับรองคุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๐

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ocsc.go.th


ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าคัดเลือก
เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9
รายละเอียด >>

1. ประกาศ Hipps จาก กพ.
2. ใบสมัคร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ocsc.go.th


ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าคัดเลือก
เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 8
รายละเอียด >>

1. ประกาศ Hipps จาก กพ.
2. ประกาศ สป.กค. รับสมัคร Hipps รุ่นที่ 8
3. ใบสมัคร
4. กำหนดการสอบภาษาอังกฤษ

รายงานผลการสอบสัมภาษณ์
เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๗
รายละเอียด >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๗ และกำหนด วันเวลาสถานที่
รายละเอียด >>

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าคัดเลือก
เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๗
รายละเอียด >>

1. ประกาศรับสมัคร HiPPs 7 (ก.พ.)
2. ประกาศรับสมัคร HiPPs 7(สป.กค.)
3. ใบสมัคร
4. รายละเอียดการสมัครสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP      http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep3.html
5. ตารางสมัครสอบ

หากผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการคัดเลือกต้องผ่านการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษของ CU-TEP หรือ TOEFL ด้วยค่าสมัครสอบ CU-TEP คนละ 600 บาท ให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 วันที่สอบ คือวันที่ 12 มิถุนายน 2551รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก (ขั้นตอนที่ ๒)
เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๖
รายละเอียด >> คลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกของ สป.กค.
เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 6 ของ ก.พ.
รายละเอียด >> คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ HiPPs รุ่นที่ 6
รายละเอียด >>คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รุ่นที่ 6
(HiPPs รุ่นที่ 6) รับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2553 -7 กรกฎาคม 2553
รายละเอียด >> คลิกที่นี่
ใบสมัคร >> คลิกที่นี่


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ประกาศต่างๆของ HIPPSได้ที่หัวข้อ
ข่าวสาร/อบรม


 
 
 
 
   
 
 

เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 4.0 ขึ้นไป และ Nescape Navigator 7.0 ขึ้นไป
และ Adobe Acrobat Reader 5.5 ขึ้นไป


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2281-3333 โทรสาร 0-2281-4973
All site contents copyright © 1999-2006
 http://www.ocsc.go.th/