คู่มือปฏิบัติราชการ

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ดาว์นโหลดเอกสาร)
– คู่มือการปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สร. (ดาว์นโหลดเอกสาร)
– คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง2561 (ดาว์นโหลดเอกสาร)
– คู่มือการตรวจสอบภายใน (ดาว์นโหลดเอกสาร)
– คู่มือการปฏิบัติงาน PMQA ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กพร. (ดาว์นโหลดเอกสาร)
– คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ดาว์นโหลดเอกสาร)
– คู่มือปฏิบัติงาน การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กกม. (ดาว์นโหลดเอกสาร)
– คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ สรร ปี 2559 -2562 (ดาว์นโหลดเอกสาร)
– คู่มือปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลสำนักตรวจสอบและประเมินผล (ดาว์นโหลดเอกสาร)
– คู่มือปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) สบก. (ดาว์นโหลดเอกสาร)
– คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ศปท. (ดาว์นโหลดเอกสาร)
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ดาว์นโหลดเอกสาร)