ข่าวประกวดราคา สป.กค./e-bidding

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
ขอรับเอกสาร
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ยื่นข้อเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ร่าง
TOR
หมายเหตุ
11 มิ.ย. 62 จ้างออกแบบสำหรับโครงการปรับปรุงลานจอดรถยนต์บริเวณด้านหลังอาคาร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  757,894.74

 757,894.74
รายละเอียด

12-18 มิ.ย.62 19 มิ.ย.62  ผู้ได้รับการคัดเลือก
13 พ.ค. 62 จ้างออกแบบสำหรับโครงการปรับปรุงลานจอดรถยนต์บริเวณด้านหลังอาคาร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  757,894.74

 757,894.74
รายละเอียด

15พ.ค.-23 พ.ค. 62 24 พ.ค.62 ยกเลิก

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ
เรื่อง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

ขอรับเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Download)

ยื่นข้อเสนอ
และใบเสนอ
ราคา(ผ่าน
ทางระบบ)

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

ร่าง
TOR

หมายเหตุ
30 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,289,165.00

 5,226,950.00
รายละเอียด

 30 ก.ค. 62  26 ส.ค. 62  ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
1 ก.ค. 62 ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,500,000.00

 4,500,000.00
รายละเอียด

 12 ก.ค. 62  22 ก.ค. 62 TOR  ยกเลิก
28 มิ.ย. 62 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในบริเวณอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 847,000.00.-

 840,000.00
รายละเอียด

 8  -22  ก.ค. 62  22 ก.ค.62  ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
1 พ.ค. 62 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,184,200.00 1,091,556.93
รายละเอียด
16-26 พ.ค. 62 27 พ.ค.62  ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
26 เม.ย. 62 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ิ่มเติมและทดแทนของเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,793,300.00 1,779,740.00.-
รายละเอียด
10-20 พ.ค. 62 21 พ.ค. 62 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
21มี.ค. 62 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,000,000.00 15,000,000.00
รายละเอียด
 09-31 ก.ค.62 31 ก.ค. 62 TOR
20มี.ค. 62 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถชั้นใต้ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.00 1,500,000.00 –
รายละเอียด
3-16 เม.ย.62 17 เม.ย. 62 TOR
30 ม.ค. 62 ระกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,600,000.00 12,943,124.32-
รายละเอียด
ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
22 ม.ค. 62 ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สำรอง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 80,262,800.00 86,999,916.-
รายละเอียด
4 ก.พ.-10 มี.ค. 62 11 มี.ค. 62 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
17 ม.ค. 62 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32,519,300.00 32,190,816.00
รายละเอียด
28 ม.ค.-19 ก.พ.62 20 ก.พ. 62 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
28 พ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000.00 2,999,667.-
รายละเอียด
13 – 23 ธ.ค. 61 24 ธ.ค. 61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
2 พ.ย. 61 ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานศิลป์เพื่อการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 680,000.00 .- 650,000.- 2 พ.ย.-11 พ.ย. 61 12 พ.ย. 61 ยกเลิก
5 ต.ค. 61 การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) 1,836,160.00 .- 1,834,600.00
รายละเอียด
29 ต.ค.-5 พ.ย. 61 6 พ.ย. 61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
20 ก.ย.61 ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,500,000.00.- 10,500,000.00.-
รายละเอียด
28 ก.ย.-17 ต.ค. 61 18 ต.ค.61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
18 ก.ย.61 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 916,222.22.- 1,051,061.00-
รายละเอียด
18 -25 ก.ย.61 26 ก.ย.61 ผู้ได้รับการคัดเลือก
17 ก.ย.61 ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,333,300.00.- 10,287,200.00-
รายละเอียด
26 ก.ย.-15 ต.ค. 61 16 ต.ค.61 TOR
7 ก.ย.61 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และอาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,285,950.50- 2,270,153.27
รายละเอียด
18 -25 ก.ย.61 26 ก.ย.61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
22 ส.ค.61 ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานศิลป์เพื่อการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 680,000.00.- 650,000.00.-
รายละเอียด
31 ส.ค.-11 ก.ย.61 12 ก.ย.61 TOR ยกเลิก
8 มิ.ย.61 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านกฎหมาย กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,290,834.00.- 4,136,620.00.-
รายละเอียด
8-13 มิ.ย.61 27 มิ.ย.61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
8 มิ.ย.61 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,656,567.00.- 1,596,027.00.-
รายละเอียด
8-13 มิ.ย.61 13 ก.ค.61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
18 เม.ย.61 ประกวดราคาจ้างโครงการบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,000,000.00.- 15,000,000.00 .-
รายละเอียด
2-21 พ.ค.61 22 พ.ค. 61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
4 เม.ย.61 ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี (TAX Search Engine) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,471,200.00 13,375,000.00 .-
รายละเอียด
4- 26 เม.ย.61 27 เม.ย. 61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
26 ก.พ.61 ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,330,000.00 5,371,400.00
รายละเอียด
6 – 20 มี.ค.61 21 มี.ค.61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
22 ก.พ.61 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,656,567.00.- 1,595,227.00
รายละเอียด
22 ก.พ.- 4 มี.ค. 61 5 มี.ค.61 ?ยกเลิก
1 ก.พ.61 ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31,950,000.00 31,950,000.00 14 ก.พ.- 9 มี.ค. 61 12 มี.ค.61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
31 ม.ค.61 ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,425,000.00 7,425,000.00 รายละเอียด 22 ก.พ.- 11 มี.ค. 61 12 มี.ค.61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
31 ม.ค.61 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,500,000.00 3,500,000.00 รายละเอียด 15 ก.พ.- 22 ก.พ. 61 23 ก.พ.61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
29 ม.ค.61 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,145,000.00 16,102,000.00 14 ก.พ.- 6 มี.ค. 61 7 มี.ค.2561 TOR ยกเลิก
20 พ.ย.60 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 787,500.00 787,500.00 23-24 พ.ย.2560 30 พ.ย. 2560 8.30 น. – 16.30 น. ผู้ได้รับการคัดเลือก
31 ต.ค.60 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,420,000.00 10,420,000.00 30 พ.ย. 2560
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
22 ก.ย.60 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,825,000.00 11,687,500.00
รายละเอียด
29 ก.ย.-18 ต.ค. 60 19 ต.ค.2560
8.30 น. – 16.30 น.
TOR
18 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 812,139.90.- 738,309.00.-
รายละเอียด
ผู้ได้รับการคัดเลือก
8 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,070,000.00 .- 1,785,933.58.-
รายละเอียด
ผู้ได้รับการคัดเลือก เอกสารชี้แจงข้อสอบถาม
26 ก.ค.60 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,330,000.00.- TOR

เอกสารชี้แจงข้อสอบถาม

ยกเลิก
11 ก.ค.60 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000.00.- 2,953,200.00
รายละเอียด
26 ก.ค.-14 ส.ค.60 15 ส.ค.2560
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
เอกสารชี้แจงข้อสอบถาม
24 มี.ค. 60 ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,425,000.00.- 7,425,000.00
รายละเอียด
22 ก.พ.- 11 มี.ค. 61 12 มี.ค.61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
13 มี.ค. 60 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000.00.- 2,953,200.00.-
รายละเอียด
27 มี.ค. – 11 เม.ย. 59 TOR ยกเลิก
13 มี.ค. 60 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบ GFMIS ปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,012,000.00.- 2,012,000.00.-
รายละเอียด
24 มี.ค. – 9 เม.ย. 59 TOR ยกเลิก
23 พ.ย. 59 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ HSM (Hardware Security Module) ระบบ GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,800,000.00.- 5,457,000.00.-
รายละเอียด
8-16 ธ.ค. 59 26 ธ.ค. 59
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
TOR
23 พ.ย. 59 ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,880,000.00.- 5,904,760.00.-
รายละเอียด
7-15 ธ.ค. 59 23 ธ.ค. 59
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
TOR
1 พ.ย. 59 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ IT โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 612,000.00.- 572,828.-
รายละเอียด
1-8 พ.ย. 59 17 พ.ย. 59
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
27 ก.ย. 59 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,992,000.00.- 3,494,900.00.-
รายละเอียด
5-12 ตค. 59 18 ต.ค. 59
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
TOR
14 ก.ย. 59 ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,425,000.00.- 7,425,000.00.-
รายละเอียด
27 ก.ย. – 4 ตค. 59 13 ต.ค. 59
8.30 น. – 16.30 น.
TOR
13 ก.ย. 59 ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.00.- 4,999,093.50.-
รายละเอียด
28 ก.ย. – 5 ตค. 59 11 ต.ค. 59
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
TOR
9 ก.ย. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,966,000,000.00.- 1,831,723,000.00
รายละเอียด
20-27 ก.ย. 59 19 ต.ค. 59
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
TOR
7 ก.ย. 59 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 816,900.00.- 739,000.00.-
รายละเอียด
7-14 ก.ย. 59 21 ก.ย. 59
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
6 ก.ย. 59 ประกวดราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 จำนวน 10,000 เล่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,800,000.00.- 1,800,000.00.-
รายละเอียด
6-13 ก.ย. 59 20 ก.ย. 59
8.30 น. – 16.30 น.
ยกเลิก
1 ก.ย. 59 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,974,500.00.- 1,720,000.00.-
รายละเอียด
1-8 ก.ย. 59 16 ก.ย. 59
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
25 ส.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,966,000,000.00.- 1,831,723,000.00.- 2-9 ก.ย. 59 6 ต.ค. 59
8.30 น. – 16.30 น.
ยกเลิก
26 ก.ค. 59 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000.00.- 2,997,786.90.-
รายละเอียด
26 ก.ค. – 2 ส.ค. 59 11 ส.ค.59
8.30 น. – 16.30 น.
ยกเลิก
15 มิ.ย. 59 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35,000,000.00.- 34,550,300.-
รายละเอียด
1-8 ส.ค. 59 19 ส.ค. 59
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
9 มิ.ย. 59 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000.00.- 2,997,786.90.-
รายละเอียด
16-24 มิ.ย. 59 5 ก.ค.59
8.30 น. – 16.30 น.
TOR ยกเลิก
7 มี.ค. 59 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 720,000.00.- 701,651.03.-
รายละเอียด
4-12 เม.ย. 59 25 เม.ย. 59
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
TOR
2 ก.พ. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 220,724,000.00.- 213,745,000.00.-
รายละเอียด
19-29 ก.พ. 59 22 มี.ค.59
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
TOR
24 ธ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทน GFMIS Terminal โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55,410,000.00.- 54,162,000.00.-
รายละเอียด
26 ม.ค. – 3 ก.พ. 59 26 ก.พ. 59
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ

คัดเลือก

TOR
15 ธ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 40,800,000.00.- 40,800,000.00.-
รายละเอียด
5-14 ม.ค. 59 27 ม.ค.59
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
TOR
6 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนฯ)
220,724,000.00.- 215,104,000.00.-
รายละเอียด
18-25 พ.ย. 58 21 ธ.ค. 58
8.30 น. – 16.30 น.
TOR ยกเลิก
7 ก.ย. 58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนฯ) 144,200.00.- 142,600.00.-
รายละเอียด
7 ก.ย. – 10 ก.ย. 58 16 ก.ย. 58
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
31 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 680,064.00.- 680,064.00.-
รายละเอียด
31 ส.ค. – 7 ก.ย. 58 14 ก.ย. 58
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
31 ส.ค. 58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ IT โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 175,800.00.- 172,000.00.-
รายละเอียด
31 ส.ค. – 3 ก.ย. 58 10 ก.ย. 58
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
28 ส.ค. 58 ประกวดราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 182,160.00.- 172,800.00.-
รายละเอียด
28 ส.ค. – 4 ก.ย. 58 14 ก.ย. 58
8.30 น. – 16.30 น.
ยกเลิก
25 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)แบบไม่รวมอะไหล่และไม่รวม Battery โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 220,000.00.- 192,600.00.-
รายละเอียด
25 ส.ค.- 1 ก.ย. 58 9 ก.ย. 58
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
24 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศรวมอะไหล่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 720,000.00.- 713,019.00.-
รายละเอียด
24-31 ส.ค. 58 8 ก.ย. 58
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
20 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 444,000.00.- 384,408.00.-
รายละเอียด
20-28 ส.ค. 58 7 ก.ย. 58
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
20 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวนฯ
)
250,000.00.- 246,100.00.-
รายละเอียด
20-26 ส.ค. 58 3 ก.ย. 58
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
18 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,974,500.00.- 1,795,000.00 .-
รายละเอียด
18-25 ส.ค. 58 3 ก.ย. 58
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
10 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.00.- 948,000.00 .-
รายละเอียด
10-21 ส.ค. 58 26 ส.ค.58
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
15 ก.ค. 58 ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 285,000.00.- 285,000.00.-
รายละเอียด
15-20 ก.ค. 58 24 ก.ค.58
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 มิ.ย. 58 ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 450,000.00.- 450,000.00.-
รายละเอียด
19-26 มิ.ย. 58 3 ก.ค.58
8.30 น. – 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
12 มิ.ย. 58 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License รุ่นล่าสุด จำนวน 1 ชุด (10 sessions) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 400,000.00.- 355,347.00.-
รายละเอียด
18-26 มิ.ย. 58 3 ก.ค.58
8.30 น. – 16.30 น.
ยกเลิก

วิธีประกวดราคา

วันที่ประกาศ เรื่อง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง ซื้อแบบ/รับซองข้อเสนอ ยื่นซอง/เอกสารประกวดราคา เปิดซอง/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา วันดำเนินการประกวดราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก ร่างTOR หมายเหตุ
29 เม.ย. 58 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้ในระบบงาน GFMIS สำหรับกระทรวงการคลัง และศูนย์บางบัวทอง (DRC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,455,864.00.- 2,455,864.00.-
รายละเอียด
28 พ.ค. 58 – 8 มิ.ย. 58 15 มิ.ย.5810.00 น. – 11.30 น. 8 ก.ค. 58 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
24 เม.ย. 58แก้ไข11 พ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับส่วนราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,955,875.00.- 2,955,875.00.-
รายละเอียด
21-27 พ.ค. 58 3 มิ.ย.5810.00 น. – 11.30 น. 26 มิ.ย.58 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
14 พ.ย. 57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบควบคุมห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15,000,000.00.- TOR ยกเลิก
30 ต.ค. 57แก้ไข11 พ.ย. 57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนระบบโทรศัพท์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15,000,000.00.- 15,000,000.00.-
รายละเอียด
25-28พ.ย. 57 3 ธ.ค. 5710.00 น. – 11.30 น. 25 ธ.ค. 2557 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
27ต.ค. 57 ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการจัดเก็บรายได้และผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS สำหรับคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,100,000.00.- 8,105,785.00.-
รายละเอียด
14-20 พ.ย. 57 25 พ.ย. 5710.00 น. – 11.30 น. 19 ธ.ค. 2557 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
24 ต.ค. 57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 38,102,000.00.- 38,102,000.00 –
รายละเอียด
4 -10 พ.ย. 57 17 พ.ย. 5710.00 น. – 11.30 น. 8 ธ.ค. 2557 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
24 ต.ค. 57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30,000,000.00.- 29,830,000.00.-
รายละเอียด
4 -7 พ.ย. 57 13 พ.ย. 5710.00 น. – 11.30 น. 28 พ.ย. 57 TOR ยกเลิก
23 ก.ค. 57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS ให้รองรับกับ Software SAP ERP 6 ส่วนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 42,994,000.00.- 40,259,820.-
รายละเอียด
1-13 ส.ค.57 19 ส.ค. 5710.00 น. – 11.30 น. 9 ก.ย. 2557 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
7 มี.ค. 57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ GFMIS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 85,000,000.00.- 84,626,667.00.-
รายละเอียด
4-22 เม.ย.57 8 พ.ค.5710.00 น. – 11.30 น. 3 มิ.ย. 57 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
7 มี.ค. 57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและระบบสำรองข้อมูล GFMIS ทดแทนของเดิมปี 2550 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25,000,000.00.- 24,934,027.00.-
รายละเอียด
4-22 เม.ย.57 7 พ.ค. 5710.00 น. – 11.30 น. 30 พ.ค. 57 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
7 มี.ค. 57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9,800,000.00.- 9,800,000.00.-
รายละเอียด
4-22 เม.ย.57 6 พ.ค. 5710.00 น. – 11.30 น. 29 พ.ค. 57 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
30 ก.ย. 56 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว (Archiving System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 42,000,000.00.- 41,985,195.00.-
รายละเอียด
17-28 ต.ค. 56 5 พ.ย. 5610.00 น. – 11.30 น. 20 พ.ย. 56 2 ธ.ค. 56เลื่อนเป็น23 ธ.ค. 56
รายละเอียด
ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
10 ก.ย. 56 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9,800,000.00.- 9,800,000.00.-
รายละเอียด
4-14 ต.ค. 56 22 ต.ค. 5610.00 น. – 11.30 น. 5 พ.ย. 56 18 พ.ย. 56 TOR ยกเลิก
4 เม.ย. 56 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว (Archiving System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 42,000,000.00.- 6-14 มิ.ย.56 25 มิ.ย.5610.00 น. – 11.30 น. 8 ก.ค.56 18 ก.ค.56 TOR ยกเลิก
26 มี.ค. 56 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 81,463,551.40.- 4-19เม.ย.56 26 เม.ย.5610.00 น. – 11.30 น. 9 พ.ค.56 21 พ.ค.56 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
14 มี.ค. 56 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 39,912,000.00.- 14 – 20มี.ค. 56 27 มี.ค. 5610.00 น. – 11.30 น. 10 เม.ย. 56 29 เม.ย 56 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
31 ม.ค. 56 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบ GFMIS สำหรับส่วนขยาย Web Online ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23,000,000.00.- 28 ก.พ.-11 มี.ค. 56 20 มี.ค. 5610.00 น.-11.30 น 2 เม.ย. 56 23 เม.ย. 56 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
11 ต.ค. 55 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ 3 กรมภาษี กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 81,463,551.40.- 7-17ธ.ค. 55 24 ธ.ค. 5510.00 น.-11.30 น 8 ม.ค. 56 18 ม.ค. 56 TOR ยกเลิก
24 ส.ค. 55 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการระบบสำนักงานอัจฉริยะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 48,684,112.15.- 6-11ก.ย.55 17 ก.ย.5510.00 น.-11.30 น 25 ก.ย.55 4 ต.ค. 55 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
30 พ.ค. 55 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 42,522,000.00.- 28 มิ.ย.-6 ก.ค.55 20 ก.ค.5510.00 น.-11.30 น 6 ส.ค.55 16 ส.ค.55 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
21 พ.ค. 55 ประกวดราคาจ้างทำสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3,300,000.00.- 19 มิ.ย.-28 มิ.ย.55 11 ก.ค.5510.00 น.-11.30 น 23 ก.ค.55 7 ส.ค.55 TOR ยกเลิก
1 พ.ค. 55 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการระบบสำนักงานอัจฉริยะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 48,684,112.15.- 25 พ.ค.-8 มิ.ย.55 22มิ.ย.5510.00 น.-11.30 น 9 ก.ค.55 19 ก.ค.55 TOR ยกเลิก

26 เม.ย. 55 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลกระทรวง การคลัง (MOF-HRMIS) ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ 5,000,000.- 21- 30พ.ค.55 11มิ.ย.5510.00 น.-11.30 น 26มิ.ย.55 10ก.ค.55 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
26 มี.ค. 55 ประกวดราคาซื้อระบบ Tele Presence ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 105,000,000.- 22-31 ส.ค.55 5 ก.ย.5510.00 น.-11.30 น. 17 ก.ย.55 28 ก.ย.55 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
3 พ.ย. 54 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลกระทรวง การคลัง (MOF-HRMIS) ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ 5,000,000.- 23- 30พ.ย. 54 9ธ.ค.5410.00 น.-11.30 น 26 ธ.ค.54 11 ม.ค.55 TOR ยกเลิก

9 ส.ค. 54 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลกระทรวง การคลัง (MOF-HRMIS) ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ 5,000,000.- 25-31 ส.ค.54 7 ก.ย.5410.00 น.-11.30 น 14 ก.ย. 54 27 ก.ย.54 TOR ยกเลิก
4 ก.ค. 54 ประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 40,000,000.- 25-30 ส.ค.54 5 ก.ย.5410.00 น.-11.30 น 13 ก.ย.54 23 ก.ย.54 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
12 พ.ค. 54 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบ GFMIS สำหรับเทศบาลและ อบต. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27,000,000.- 2 – 10 มิ.ย. 54 20 มิ.ย. 5410.00 น.-11.30 น 28 มิ.ย.54 11 ก.ค.54 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
8 เม.ย. 54 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 6,350,000.- 8 – 19ก.ค. 54 28 ก.ค. 5410.00 น.-11.30 น 8 ส.ค.54 19 ส.ค.54 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
16 มี.ค. 54 ประกวดราคาจ้างการจ้างทำสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,458,000.- 31 มี.ค.-11 เม.ย.54 3 พ.ค. 5410.00 น.-11.30 น 18 พ.ค.54 31 พ.ค.54 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
15 พ.ย. 53 ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อาหารและสันทนาการ กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 47,170,200.- 28 ธ.ค.-7 ม.ค.54 24 ม.ค. 5410.00 น.-11.30 น 1 ก.พ.54 10 ก.พ.54 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
10 ส.ค. 53 ประกวดราคาซื้อระบบงานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับโครงการเครือข่ายสังคมออนไลน์กระทรวงการคลัง (MOF Social Network) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22,000,000.- 14-17 ก.ย.53 23 ก.ย. 5310.00 น.-11.30 น. 28 ก.ย. 53 18 ต.ค.53 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
3 ส.ค. 53 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่วนขยายระบบการรักษาความปลอดภัยบุคคล GFMIS (Extend CA Services GFMIS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25,760,000.- 11 ส.ค.-19 ส.ค.53 25 ส.ค. 5310.00 น.-11.30 น. 1 ก.ย. 2553 13 ก.ย.53 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
24 มิ.ย. 53 ประกวดราคาซื้อระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20,000,000.- 2 ก.ค.-8 ก.ค.53 14 ก.ค.5310.00 น.-11.30 น. 20 ก.ค.53 30 ก.ค.53 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
22 มิ.ย 53 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดหาและทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 45,000,000.- 30 มิ.ย.- 6 ก.ค.53 13 ก.ค.5310.00 น.-11.30 น. 19 ก.ค.53 2 ส.ค.53 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
3 พ.ค. 53 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ของเครื่อง GFMIS Terminalด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5,130,000.- TOR ยกเลิก