ข่าวสอบราคา สป.กค.(e-market)

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ
เรื่อง
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
หมายเหตุ

13 พ.ค.2562

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เลขที่โครงการ : 62057148281) ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

13 พ.ค.2562

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62057177866) ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

วิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ
เรื่อง
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
หมายเหตุ

11 เม.ย. 2562

จ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีคัดเลือก 9,500,000.00.- ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

11 เม.ย. 2562

จ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวิธีคัดเลือก 9,500,000.00.- ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

27 มี.ค. 2562

จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก 3,800,000.00 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

22 ก.พ.2562

จ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและรองรับการเข้าสู่กระทรวงการคลังดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
9,500,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

22 พ.ย.2561

จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก
115,916,667.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

3 ต.ค.2561

จ้างโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีคัดเลือก
822,345,794.39
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

12 ก.ค.2561

จ้างโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก
4,760,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

31 พ.ค.2561

จ้างโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือก
2,000,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 พ.ค.2561

ซื้อโครงการจัดซื้อหมืกพิมพ์สำหรับใช้ปฏิบัติงานในระบบ GFMISโดยวิธีคัดเลือก
1,200,905.44
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

18 พ.ค.2561

ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือก
16,145,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

19 เม.ย.2561

จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก
104,325,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 

วิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ
เรื่อง
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
หมายเหตุ

23 พ.ค. 2562

จ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62067422651)
7,938,700.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

23 พ.ค. 2562

จ้างซ่อมแซมสาย Fiber Optic เส้นทางระหว่างกระทรวงการคลัง ถึงกรมสรรพสามิต และเส้นทางระหว่างกระทรวงการคลัง ถึงกรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62057376139)
500,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

18 ธ.ค.2561

จ้างสำหรับโครงการปรับปรุงบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61127283931)
500,000.00
ผู้ได้รับการคัดเลือก

18 ธ.ค.2561

จ้างซ่่อมแซมห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61127261607)
23,219.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

14 ธ.ค.2561

จ้างสำหรับโครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร บริเวณชั้นใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61127146315)
500,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

30 พ.ย.2561

จ้างสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61117493294)
500,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

30 พ.ย.2561

จ้างสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61117497981)
500,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

28 ก.ย.2561

จ้างการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097752916)
270,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

28 ก.ย.2561

จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097645366)
6,580,500.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

28 ก.ย.2561

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบป้องกันเหตุจากอัคคีภัยและการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120,290.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

28 ก.ย.2561

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นแบตเตอรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48,750.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

28 ก.ย.2561

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87,890.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

28 ก.ย.2561

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แบบรวมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ยกเว้นน้ำมันเชื้อเพลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
106,910.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

28 ก.ย.2561

ซื้อการเช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
840,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

26 ก.ย.2561

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,100,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

26 ก.ย.2561

จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,050,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

26 ก.ย.2561

จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23,183,333.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

26 ก.ย.2561

จ้างการจ้างดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097172211)
153,664,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

25 ก.ย.2561

จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61087558979)
133,040,376.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 ก.ย.2561

จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61087573218)
8,012,160.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 ก.ย.2561

จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097138055)
74,948,364.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

20 ก.ย.2561

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมการเข้า-ออก ประตูด้วยบัตร (Door Access Control System) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นบัตร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097481020)
400,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

18 ก.ย.2561

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ไม่รวมอะไหล่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097491765)
150,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

18 ก.ย.2561

ซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
182,160.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

17 ก.ย.2561

จ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61097400556)
34,500.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

17 ก.ย.2561

จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษากำกับ ดูแล ควบคุมงานการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25,000,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

20 ก.ค.2561

ซื้อมู่ลี่พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24,300.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

20 ก.ค.2561

ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38,520.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

10 ก.ค.2561

จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
278,200.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

29 มิ.ย.2561

ซื้อหลอดไฟพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87,528.14
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

28 มิ.ย.2561

ซื้อตู้เอกสารพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
162,640.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

28 มิ.ย.2561

จ้างซ่อมเครื่องผสมสัญญาณเสียง ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,815.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

14 มิ.ย.2561

ซื้อระบบเครื่องอ่านบัตรจอดรถ ไม้กั้นรถแบบอัตโนมัติและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
214,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

12 มิ.ย.2561

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,062.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

11 มิ.ย.2561

ซื้อผ้าม่านและวอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36,915.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

11 มิ.ย.2561

จ้างซ่อมเก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,800.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

8 มิ.ย.2561

จ้างจัดทำป้ายชื่อติดหน้าห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

8 มิ.ย.2561

จ้างทำโต๊ะทำงาน และตู้ล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
117,218.50
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

7 มิ.ย.2561

ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP LASERJET P3015 รุ่น CE255XC จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
84,316.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

7 มิ.ย.2561

ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP LASERJET PRO P1566 รุ่น CE 278AC จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20,544.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

7 มิ.ย.2561

ซื้อจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

7 มิ.ย.2561

ซื้อชุดรับส่งสัญญาณรีโมทไร้สายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,033.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

7 มิ.ย.2561

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,062.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

6 มิ.ย.2561

ซื้อธูป เทียน ดอกไม้สำหรับโต๊ะหมู่บูชา ถ้วยโฟม ถ้วยกระดาษ ช้อนพลาสติก กระดาษทิชชู่ แก้วพลาสติก แก้วกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

5 มิ.ย.2561

ซื้อวัสดุ จ่ำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32,528.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

5 มิ.ย.2561

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Toshiba รุ่น STUDO 456 SE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25,145.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

4 มิ.ย.2561

จ้างจัดทำป้ายหินแกรนิตหน้ากระทรวงการคลัง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
378,011.74
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

4 มิ.ย.2561

ซื้อเครื่องดื่มรับรอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16,180.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

4 มิ.ย.2561

ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-500AT จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28,355.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

4 มิ.ย.2561

จ้างจัดทำตรายาง (สบก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,450.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

4 มิ.ย.2561

จ้างจัดทำตรายาง (สบก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,420.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

4 มิ.ย.2561

จ้างจัดทำตรายาง (สตป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,830.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

4 มิ.ย.2561

จ้างจัดทำตรายาง (สบค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,600.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

1 มิ.ย.2561

ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

1 มิ.ย.2561

ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12,840.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

1 มิ.ย.2561

ซื้อปลั๊กไฟอเนกประสงค์พร้อมกระเป๋าผ้าไนล่อนมีซิป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
129,470.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

31 พ.ค.2561

จ้างลอกท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ บริเวณภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,000.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

30 พ.ค.2561

จ้างลอกท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ บริเวณภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
192,600.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

28 พ.ค.2561

จ้างจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมวายุธรรม นำชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,500.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

28 พ.ค.2561

ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64,200.00
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

23 พ.ค.2561

ซื้อสุขภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29,284.83
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

5 เม.ย.2561

จ้างติดตั้งกันสาดรอบอาคาร ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
442,752.30.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

3 เม.ย.2561

ซื้อตู้เอกสารพร้อมติดตั้ง บริเวณส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23,005.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

27 มี.ค.2561

ซื้อตู้เอกสารพร้อมติดตั้ง บริเวณส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95,337.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

27 มี.ค.2561

จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพประตูและพัดลมระบายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,955.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

22 มี.ค.2561

จ้างติดตั้งเต้ารับปลั๊กไฟ ห้องที่ปรึกษาการคลัง ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,568.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

20 มี.ค.2561

จ้างเปลี่ยนประตูภายในห้องผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19,260.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

7 มี.ค.2561

ซื้อพาทิชั่นกั้นห้องบริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34,230.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

7 มี.ค.2561

จ้างซ่อมแซมเสาโคมไฟแสงสว่าง บริเวณลานจอดรถยนต์กระทรวงการคลัง ประตู 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,420.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

7 มี.ค.2561

จ้างซ่อมบัวหินแกรนิตบริเวณลานพระรูปรัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,675.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

7 มี.ค.2561

จ้างเปลี่ยนคิ้วขอบประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,070.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

7 ก.พ.2561

จ้างซ่อมประตูกระจกอลูมิเนียมบานสวิง ห้องพนักงานขับรถชั้นใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,926.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

2 ก.พ.2561

ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87,454.40 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

1 ก.พ.2561

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
192,000.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

1 ก.พ.2561

ซื้อเตาอบไมโครเวฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,918.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

1 ก.พ.2561

ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ญท – 4941 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

1 ก.พ.2561

จ้างจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Ink Jet ยี่ห้อ Roland รุ่น Versacamm VP-540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95,069.50 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

1 ก.พ.2561

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,200.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

31 ม.ค.2561

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23,112.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

31 ม.ค.2561

จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Samsung รุ่น Xpress C460FW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,258.60.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

31 ม.ค.2561

ซื้อกริ่งไร้สาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,500.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

31 ม.ค.2561

ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ญท – 4943 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

30 ม.ค.2561

จ้างตรวจเช็คระบบเบรกรถยนต์ ยี่ห้อมิตชูบิชิ หมายเลขทะเบียน ษษ-4258 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

30 ม.ค.2561

ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรรี่รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ญท-4936 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

30 ม.ค.2561

ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรรี่รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน ญห-1357 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

30 ม.ค.2561

ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรรี่รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ หมายเลขทะเบียน 2กผ 45 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

30 ม.ค.2561

จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ษณ – 8929 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

26 ม.ค.2561

จ้างซ่อมห้องรับ – ส่ง เอกสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
56,603.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

25 ม.ค.2561

จ้างขนย้ายครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,800.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 ม.ค.2561

จ้างเปลี่ยนมือจับประตูและซ่อมบานประตูกั้นห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,276.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 ม.ค.2561

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 ม.ค.2561

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,670.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

22 ม.ค.2561

จ้างรื้อโครงแผ่นฝ้าบริเวณชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมขนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,420.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

18 ม.ค.2561

ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON จำนวน 1 รายการ และผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
424,950.50.-
424,950.50 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

16 ม.ค.2561

ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,624.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

10 ม.ค.2561

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,049.50.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

9 ม.ค.2561

จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพประตูกระจกบานเปลือยพร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงการคลัง
9,630.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

8 ม.ค.2561

ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54,998.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

5 ม.ค.2561

จ้างเปลี่ยนกุญแจคอม้าประตูบานเลื่อน และติดตั้งปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,280.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

5 ม.ค.2561

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,400.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

5 ม.ค.2561

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
340.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

4 ม.ค.2561

ซื้อลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง ห้องน้ำหญิงชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,700.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

4 ม.ค.2561

ซื้อบัตรผ่านเข้า-ออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
90,600.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

4 ม.ค.2561

ซื้อลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง ห้องน้ำหญิงชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,700.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

3 ม.ค.2561

ซื้อรายงานขอจัดซื้อภาชนะอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
955.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

29 ธ.ค.2560

จ้างรายงานขอจ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22,720.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

27 ธ.ค.2560

จ้างเหมาพาหนะเดินทาง เพื่อรับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เรื่อง “การเสริมสร้างคนคลังให้ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
226,000.00.-
226,000.00.-
รายละเอียด
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

27 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำกระดาษ ก.พ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,568.00-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

27 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
350.00-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

21 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
780.00-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

20 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
350.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

20 ธ.ค.2560

ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27,428.70 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

18 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,420.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

15 ธ.ค.2560

จ้างเปลี่ยนปลั๊กไฟและรางอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,420.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

14 ธ.ค.2560

จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,000,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

13 ธ.ค.2560

จ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

13 ธ.ค.2560

จ้างเปลี่ยนวอลเปเปอร์และฟิล์มฝ้ากระจกพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

8 ธ.ค.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,300.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

4 ธ.ค.2560

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38,031.80.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

27 พ.ย.2560

จ้างรื้อถอนผ้าขาว – ดำ บริเวณโดยรอบกระทรวงการคลัง ด้านหน้าห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1และเก็บพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

27 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,490.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,200.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 พ.ย.2560

ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 พ.ย.2560

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,062.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

24 พ.ย.2560

ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,815.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

21 พ.ย.2560

ซื้อเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

21 พ.ย.2560

จ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,300.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

21 พ.ย.2560

จ้างจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Ink Jet ยี่ห้อ Roland รุ่น Versacamm VP-540 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95,069.50 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

20 พ.ย.2560

จ้างซักเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,000.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
17 พ.ย.2560 จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์กุญแจมือจับประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,605.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

17 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00.-
ผู้ได้รับการ

คัดเลือก

15 พ.ย.2560 จ้างจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,100.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
14 พ.ย.2560 ซื้อยางรถยนต์ โตโยต้า ฆส-7958 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,400.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
13 พ.ย.2560 จ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,745.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
13 พ.ย.2560 ซื้อฟลัสวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,259.50.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
13 พ.ย.2560 ซื้อเครื่องดื่มรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,460.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
09 พ.ย.2560 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

1,360.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
09 พ.ย.2560 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

1,410.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
07 พ.ย.2560 จ้างการต่ออายุบริการโดเมน GFMIS.GO.TH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

856.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
3 พ.ย.2560 ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87,237.44.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
2 พ.ย.2560 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,420.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
02 พ.ย.2560 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,815.00.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

01 พ.ย.2560

จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,190.00 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
31 ต.ค.2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

163,333.32 .-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
30 ต.ค.2560 จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

6,081,968.40.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 ต.ค.2560 จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31,854.97.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
29 ก.ย.2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

81,666.66.-
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
29 ก.ย.2560 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

 

498,522.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
3 พ.ย.2560ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,237.44.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
2 พ.ย.2560จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

230.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
1 พ.ย.2560จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,190.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
31 ต.ค.2560

จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

163,333.32 .-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
30 ต.ค.2560

จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

6,081,968.40.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
27 ต.ค.2560จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,590.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
25 ต.ค.2560ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,194.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
24 ต.ค.2560จ้างจัดดอกไม้ บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,100.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
24 ต.ค.2560จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,650.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
24 ต.ค.2560จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

850.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
24 ต.ค.2560จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,870.00.-

–ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 24 ต.ค.2560จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,200.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
20 ต.ค.2560จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,050.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
20 ต.ค.2560จ้างจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,200.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 ต.ค.2560ซื้อต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย ต้นดาวเรือง ต้นชะพลู รั้วพลาสติกสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

215,000.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 ต.ค.2560จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,854.97.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 ต.ค.2560จ้างเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์ห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,775.40.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 ต.ค.2560จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,854.97.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 ต.ค.2560

จ้างขนย้ายโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

1,500.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
12 ต.ค.2560เหมาบริการจอ LED ขนาด ๔x๖ เมตร จำนวน ๒ จอ

267,500.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
12 ต.ค.2560จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ (งานป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92,000.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
12 ต.ค.2560

เหมาบริการประชาสัมพันธ์ (งานถ่ายภาพ)

 

58,000.00 .-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
10 ต.ค.2560

จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน ๑ ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

871,000.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
02 ต.ค.2560ซื้อต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ งาน ประกอบด้วย ต้นดาวเรือง ต้นชะพลู รัวพลาสติกสีบาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

145,000.00.-

–ผู้ได้รับการ
คัดเลือกยกเลิกโครงการ29 ก.ย.2560

จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

81,666.66.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
29 ก.ย.2560จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

 

 

498,522.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
28 ก.ย.2560 ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ไมค์ชุดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98,440.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
27 ก.ย.2560จ้างจัดทำโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,420.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
22 ก.ย.2560จ้างขอจ้างจัดทำโล่และประกาศเกียรติคุณ ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,021.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
14 ก.ย.2560จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

227,500.00.-

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

 


วิธีทอดตลาด

วันที่ประกาศ
เรื่อง
ราคาประมูลเริ่มต้น
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ูสถานที่ประมูลและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
วันที่ / เวลา
ที่ ประมูล
สถานที่ติดต่อ
หมายเหตุ
21 ก.ย.2561 การจำหน่ายัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์ จำนวน 14 คัน

 

ลานจดรถยนต์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 28 ต.ค.61 เวลา 10.00 น. ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
31 ก.ค.2560 การขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง จำนวนโดยประมาณ 65,500 ลบ.ม. (ดินหลวม)โดยวิธีทอดตลาด

 

960,500.-
ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 4 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ยกเลิกการขายมูลดิน


วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
ดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
วันที่ / เวลา
ที่ ยืนซอง
เปิดซองเสนองานและพิจารณาคุณสมบัติ
หมายเหตุ
5 ก.ย.59 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

 

34,430,000.00
34,430,000.00.-
รายละเอียด
วันที่ 12 – 26 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น. ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
21 ม.ค.59

การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

(ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

34,430,000.00

34,430,000.00.-
รายละเอียด

วันที่ 2 – 11 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น . ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร4 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครวันที่ 7 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
——

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี การกำหนดรายละเอียดงานถมดิน ตักดิน และรากฐานในการก่อสร้าง ฐานรากในการจ้างก่อสร้าง

ภาคผนวก 2

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

—————-
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

2 ก.ย.58 การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

1,966 ล้านบาท

34,430,000.-
รายละเอียด

วันที่ 11 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น . ณ บริเวณอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร14 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง (ชั้น 2) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครวันที่ 15 ต.ค.58 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ยกเลิก8 มิ.ย.58 จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

2,000 ล้านบาท

35,025,000.00
รายละเอียด

วันที่ 17 มิ.ย.58 ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 58 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 มิ.ย.58 ตั้งแต่ เวลา 10.00 ถึงเวลา 12.00

วันที่ 8 ก.ค.58

ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.

วันที่ 9 ก.ค.58 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ยกเลิก

 

 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
วันที่ / เวลา
ที่ เสนอ
ราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
หมายเหตุ
4 ธ.ค.58 ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
2,500,000.00 –
2,332,600.00
รายละเอียด
16 ธ.ค .58
8.30 น.-16.30 น.
ยกเลิก
11 มิ.ย.58 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
2,000,000.00 –
1,866,080.00
รายละเอียด
19 มิ.ย .58
8.30 น.-16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
21 พ.ค.58 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
2,000,000.00 –
1,866,080.00
รายละเอียด
8 มิ.ย .58
8.30 น.-16.30 น.
ยกเลิก

 

 

วิธีสอบราคา

วันที่ประกาศ เรื่อง รายชื่อ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน
ราคากลาง วันที่ รับ/ขาย
เอกสาร
สอบราคา
ยื่นซอง/
เอกสาร
สอบราคา
เปิดซอง/ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก
เข้าสอบราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา
หมายเหตุ
20 ก.พ.58
สอบราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License จำนวน 1 ชุด 355,347.00
รายละเอียด
20 ก.พ.58

6 มี.ค.58
20 ก.พ.58

6 มี.ค.58
10 มี.ค.58 ยกเลิก
30 ต.ค.57
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่และไม่รวม Battery 183,333.30
รายละเอียด
30 ต.ค.57

10 พ.ย.57
30 ต.ค.57

10 พ.ย.5
7
12 พ.ย.57
29 ต.ค.57
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องเครือข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล่ 708,333.30
รายละเอียด
29 ต.ค.57

10 พ.ย.57
29 ต.ค.57

10 พ.ย.5
7
13 พ.ย.57
12 ก.ย.57
สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธาณณูปโภค ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
579,268.80
รายละเอียด
12ก.ย.57

22 ก.ย.57
12 ก.ย.57

22 ก.ย.57
24 ก.ย.57 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
11 ก.ย.57
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
439,992.00
รายละเอียด
11ก.ย.57

22 ก.ย.57
11 ก.ย.57

22 ก.ย.57
24 ก.ย.57 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
3 ก.ย.57
สอบราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2558 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
1,363,893.33
รายละเอียด
3 ก.ย.57

15 ก.ย.57
3 ก.ย.57

15 ก.ย.57
19 ก.ย.57 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
2 ก.ย.57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
120,966.35
รายละเอียด
2 ก.ย.57

15 ก.ย.57
2 ก.ย.57

15 ก.ย.57
19 ก.ย.57 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 ส.ค.57
สอบราคาซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
135,792.00
รายละเอียด
29 ส.ค.57

8ก.ย.57
29 ส.ค.57

8 ก.ย.57
12 ก.ย.57 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
19 ส.ค.57
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เสนอราคา
1,795,000.00
รายละเอียด
19 ส.ค.57

1 ก.ย.57
19 ส.ค.57

1 ก.ย.57
9 ก.ย.57 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
15 ส.ค.57
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน 960,000.00
รายละเอียด
15 ส.ค.57

29 ส.ค.57
15 ส.ค.57

29 ส.ค.57
5 ก.ย.57 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
18 มี.ค.57 การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ค.57 เวลา 9.30 น.