ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2561

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณ 2561

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่
โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 822,345,794.39 07/2561 03/07/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS 5,330,000.00 02/2561 18/01/2561 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการพัฒนาแนวคิดที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 3,000,000.00 01/2561 21/12/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10,420,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน 1,000,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในกระทรวงการคลัง 9,096,016.50 12/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 10,000,000.00 12/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน 7,425,000.00 12/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง 16,145,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี (TAX Search Engine) ระยะที่ 2 13,471,200.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 3 31,950,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 42,000,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
โครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 3,500,000.00 11/2560 31/10/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11,825,000.00 09/2560 21/09/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ
การจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6,580,940.40 09/2560 21/09/2560 ดูรายละเอียด
ประกาศ

 

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ ปี งบประมาณปี 2560

ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 1,656,567.00 12/2560 21/12/2560 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียดประกาศ
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี 2,000,000.00 09/2560 22/09/2560 ประกาศเผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียดประกาศ
จ้างดำเนินการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลางงานตกแต่งงานติดตั้งประดับ จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน 871,000.00 09/2560 29/09/2560 ประกาศเผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียดประกาศ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 1,298,000.00 09/2560 22/09/2560 ประกาศเผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียดประกาศ
โครงการปรับปรุงห้องน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรและอำนวยความสะดวกประชาชน 1,174,333.00 10/2560 22/09/2560 ประกาศเผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียดประกาศ