รายงานผลปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ 2552

1
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
2
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
3
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ
“ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”
4
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.กค.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
5
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการปี52

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ 2551
1
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
2
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของส่วนราชการ
3
รายงานประจำปี 2551

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ 2550
1
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
2
รายงานประจำปี 2550

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ 2549

 

1
เอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 49
2
แผนปฎิบัติราชการกระทรวงการคลัง

3

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผน
4
ตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ กลุ่มภารกิจ
5
มิติด้านคุณภาพการให้บริการและด้านประสิทธิภาพ
กรอบการประเมินผล เอกสารแนบ .pdf

 

รายงานประจำปี 2549

 

1
รายงานประจำปี 2549

 

 

ผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.กค.

 

1
สรุปผลการปฏิบัติราชการในรอบ 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน)

 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

 

1
เอกสารแผนการจัดการความรู้ของสป.กค.ประจำปีงบประมาณ2549

 

 

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง