ผู้บริหารองค์กร

 

banner_palad_office_head.png
 
   
 

  

นายยุทธนา หยิมการุณ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

 

“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
หมวดที่ ๒. ส่วนที่ ๓. “ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”
* การปรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในบางตำแหน่ง อาจเป็นไปตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี *