ผู้บริหารองค์กร

 

banner_palad_office_head.png

??

นายยุทธนา หยิมการุณ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นายจำเริญ โพธิยอด
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นายลวรณ แสงสนิท
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นางสาวบัณฑร โฉม แก้วสอาด
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

 

นางศิริพร เหลืองนวล
ที่ปรึกษาการคลัง
นายพนิต ธีรภาพวงศ์
ที่ปรึกษากฎหมาย
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นายจิระ พันธ์คีรี
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง