ผู้บริหารองค์กร

 

banner_palad_office_head.png

  

  

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นายยุทธนา หยิมการุณ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

 

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นายลวรณ แสงสนิท
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นายจำเริญ โพธิยอด
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

 

นางศิริพร เหลืองนวล
ที่ปรึกษาการคลัง
นายพนิต ธีรภาพวงศ์
ที่ปรึกษากฎหมาย
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นายจิระ พันธ์คีรี
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง