ผู้บริหารองค์กร

banner_palad_office_head.png

นายจำเริญ โพธิยอด
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

 

นางศิริพร เหลืองนวล
ที่ปรึกษาการคลัง
นายพนิต ธีรภาพวงศ์
ที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี
รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
นางอุษามาศ ร่วมใจ
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
หมวดที่ ๒. ส่วนที่ ๓. “ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”
* การปรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในบางตำแหน่ง อาจเป็นไปตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี *