ผู้บริหารองค์กร

banner_palad_office_head.png

นายจำเริญ โพธิยอด
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
ตาม มติ ครม. วันที่ 31 ก.ค.61 ตาม มติ ครม. วันที่ 31 ก.ค.61

 

นางศิริพร เหลืองนวล
ที่ปรึกษาการคลัง
นายพนิต ธีรภาพวงศ์
ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
หมวดที่ ๒. ส่วนที่ ๓. “ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”
* การปรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในบางตำแหน่ง อาจเป็นไปตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี *