ประกาศคำสั่งปี-53

ประกาศ/กฏ/ระเบียบ/คำสั่ง/สป.กค.

 

ประกาศ ณ วันที่
รายการ
30 ธ.ค. 2553 แต่งตั้งคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงการคลัง
17 ธ.ค. 2553 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549
17 ธ.ค. 2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการและควบคุมการจำหน่ายอาหาร
9 ธ.ค. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2 ธ.ค. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
10 พ.ย. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สังกัดกระทรวงการคลัง
9 พ.ย. 2553 ประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
5 ต.ค. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎบัติงาน ของกรมชลประทาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
29 ก.ย. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ระดับ 8 ว.) เพิ่มเติม
29 ก.ย. 2553 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ระดับ 8 ว. เดิม)
29 ก.ย. 2553 เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ระดับ 6 ว. และระดับ 7 ว. เดิม)
28 ก.ย. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
8 ก.ย. 2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
23 ส.ค. 2553 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานราชการ
4 ส.ค. 2553 แต่งตั้งกรรมการสัมภาษณ์ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
28 ก.ค. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลืกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
19 ก.ค. 2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม (สัมภาษณ์) เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
15 ก.ค. 2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม (สัมภาษณ์) เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
15 ก.ค. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
30 มิ.ย. 2553 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุขและความพึงพอใจของบุคลากร
30 มิ.ย. 2553 แต่งตั้งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทชายหญิง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างชายหญิง และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
7 มิ.ย. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
25 พ.ค. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ระดับ 6 ว. และระดับ 7 ว. เดิม)
25 พ.ค. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
25 พ.ค. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สร.กค. และ สป.กค.
25 พ.ค. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ระดับ 8 ว. เดิม)
3 พ.ค. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
26 เม.ย. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
20 เม.ย. 2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
11 มี.ค. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฎิบัติราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2 มี.ค. 2553 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2553
2 มี.ค. 2553 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ 2553
1 เม.ย. 2553 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการของกระทรวงการคลัง
และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณของกระทรวงการคลังด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาราชการของผู้บริหารกระทรวงการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งหนังสือเพื่อเวียนแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังทราบและถือปฏิบัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553
4.ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาการมาปฏิบัติราชการและการลาราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
5.ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งหนังสือเพื่อเวียนแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังทราบและถือปฏิบัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
13 ม.ค. 2552 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-Scorecard) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8 ม.ค. 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
30 ธ.ค.2551 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสู่ระดับสำนัก/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2552
25 ธ.ค. 2551 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง. พ.ศ. 2552
22 ธ.ค. 2551 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สป.กค. พ.ศ. 2552
18 ก.ย. 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
10 ต.ค.2550 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สป.กค.
18 ม.ค. 2550 แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
15 ธ.ค. 2549 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สป.กค.
29 ก.ย 2549 แต่งตั้งคณะทำงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ 2550
27 ก.ย2549
ระเบียบ สป.กค. ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2549

27 ก.ย 2549

ประกาศ สป.กค. เรื่องโครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงาน….
10 ก.พ.2549
ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ.2549