รสส. 2560

 

1.“ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโรงพยาบาลคุณธรรม”

 

 

2.แนวทางการดำเนินงาน พัฒนาองค์กรคุณธรรม

 

 

3.All Sufficiency

 

 

4.การบรรยาย “ธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน และปัจจัยความสำเร็จขององค์กรคุณธรรม”

การประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนกระทรวงการคลัง คุณธรรม

วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

…….
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง