รสส. 2560

?

1.?ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโรงพยาบาลคุณธรรม?

?

?

2.แนวทางการดำเนินงาน พัฒนาองค์กรคุณธรรม

?

?

3.All Sufficiency

?

?

4.การบรรยาย ?ธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน และปัจจัยความสำเร็จขององค์กรคุณธรรม?

การประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนกระทรวงการคลัง คุณธรรม

วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

…….
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง