ประกาศกฏ/ระเบียบ-54

ประกาศ/กฏ/ระเบียบ/คำสั่ง/สป.กค.

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ดาวน์โหลด เอกสาร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว๊ปไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (http://www.gprocurement.go.th/)| เว๊ปไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี (http://www.opm.go.th/)
ประกาศ ณ วันที่
รายการ
2 ธ.ค. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (นักบริหารต้น) สังกัดกระทรวงการคลัง
2 ธ.ค. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง และประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงการคลัง
17 พ.ย. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
26 ต.ค. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมสรรพากร มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
20 ต.ค. 2554 แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังแทนตำแหน่งที่ว่างลง
19 ต.ค. 2554 แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญประจำกระทรวงการคลัง
19 ต.ค. 2554 แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญประจำกระทรวงการคลัง
13 ต.ค. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 ต.ค. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
22 ส.ค. 2554 แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาความรู้ความสามารถของผู้รับการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
22 ส.ค. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาความรู้ความสามารถของผู้รับการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
22 ก.ค. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
12 ก.ค. 2554 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีบัตรอนุญาตสำหรับบุคคลและบัตรแสดงตน
12 ก.ค. 2554 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยบริเวณกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๒
8 ก.ค. 2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการและควบคุมการจำหน่ายอาหาร
10 มิ.ย. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
24 พ.ค. 2554 แต่งตั้งคณะทำงานดูแล และบริหารจัดการห้อง FITNESS
9 พ.ค. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รุ่นที่ 7
20 เม.ย. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ดูแลการบริหารโครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง การวางแผนกำลังคน การกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรตามหลัก HR-Scorecard และการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
20 เม.ย. 2554 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง การวางแผนกำลังคน การกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรตามหลัก HR-Scorecard และการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554
30 มี.ค. 2554 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนิติกร
15 มี.ค. 2554 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนปรับปรุงและติดตามประเมินผลแผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
8 มี.ค. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
7 มี.ค. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
25 ก.พ. 2554 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนิติกร
22 ก.พ. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ของกรมศุลกากร มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
27 ม.ค. 2554 จัดตั้ง “กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม” ในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
17 ก.พ. 2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
14 ม.ค. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
13 ม.ค. 2554 แต่งตั้งคณะทำงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2554
11 ม.ค. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกาศย้อนหลังปี | 2553 | 2554