ติดต่อเรา


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Phone : 02-126-5800 Fax : 02-273-9408
Website : www.palad.mof.go.th