การประชุมชี้้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 2551

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (KPIs Clinic) การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล รอบที่ 2 (1 เมษายน -30 กันยายน 2555)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และข้อเสนอในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนของที่ปรึกษาฯ
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30-16.00น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2
1. เอกสารประกอบการประชุม
2. ประเด็นคำถามและคำตอบ
3. เอกสาร Form การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล รอบที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (KPIs Clinic) การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล
รอบ 2 (1 เมษายน -30 กันยายน 2555) จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม และ วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2555ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 (ยกเว้น วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม สบค. ชั้น 6) จำนวน 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 09.00-12.00น และ รอบบ่าย เวลา 13.30-16.30น.
เอกสารตารางรอบการฝึกอบรม KPIs Clinic
เอกสารการเขียนแบบบรรยาย Form KPI รายบุคคล
ทั้งนี้ อาจมีการปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
—————————————————————————————
หน้าปัจจุบัน |เอกสารย้อนหลัง |เอกสารย้อนหลัง 2553 | เอกสารย้อนหลัง 2554