ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง
28 ก.พ.61
จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ผลกระทบและแผนการปรับตัวของกระทรวงการคลังจาก Disruptive Technology โดยวิธีคัดเลือก 19,964,932.50
รายละเอียด
26 ก.พ.61
ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,371,400.00
รายละเอียด
22 ก.พ.61
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,595,227.00 รายละเอียด
22 ก.พ.61
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,425,000.00 รายละเอียด
15 ก.พ.61
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,500,000.00 รายละเอียด
14 ก.พ.61
ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31,500,000.00 รายละเอียด
14 ก.พ.61
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,102,000.00 รายละเอียด
12 ก.พ.61
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 104,325,000.00.-รายละเอียด
31 ม.ค.61
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๒,๐๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,000.00.-รายละเอียด
29 ม.ค.61
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวคิดที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,999,159.60.-รายละเอียด
18 ม.ค.61
ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON จำนวน 1 รายการ และผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 424,950.50 .- รายละเอียด
12 ม.ค.61
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 323,461.00.- รายละเอียด
25 ธ.ค.60
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง เพื่อรับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เรื่อง “การเสริมสร้างคนคลังให้ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 226,000.00.- รายละเอียด
21 ธ.ค.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M 552 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496,266.00 .-รายละเอียด
จ้างจัดทำป้ายภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,653.64.-รายละเอียด
จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 163,333.32.-รายละเอียด
14 ธ.ค.60
จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,938,000.00.-รายละเอียด
13 ธ.ค.60
จ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,085.00.- รายละเอียด
20 พ.ย.60
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 787,500.00.- รายละเอียด
18 ต.ค.60
จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,080,932.00.- รายละเอียด
26 ก.ย.60
จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,522.00.- รายละเอียด
14 ก.ย.60
จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 227,500.00 .- รายละเอียด
23 ส.ค.60
จัดซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ 240,750.00.- รายละเอียด
22 ส.ค.60
จัดซื้อเครื่องโทรสารและเครื่องปริ้นเตอร์ประจำห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 114,480.- รายละเอียด
22 ส.ค.60
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 215,712.00.- รายละเอียด
22 ส.ค.60
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แบบไม่รวมอะไหล่ อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 144,450.00.- รายละเอียด
22 ส.ค.60
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า – ออก ประตูด้วยบัตร(Door Access Control) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นบัตร อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 347,750.00.-รายละเอียด
22 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)แบบรวมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ยกเว้นน้ำมันเชื้อเพลง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีตกลงราคา 420,000.00.- รายละเอียด
22 ส.ค.60
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) โดยวิธีตกลงราคา 414,000.00.- รายละเอียด
18 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นแบตเตอรี่ โดยวิธีตกลงราคา 325,000.00.-รายละเอียด
18 ส.ค.60
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 738,309.00.-รายละเอียด
18 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ โดยวิธีตกลงราคา 330,000.00.- รายละเอียด
16 ส.ค.60
จ้างเหมาเช่าบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 137,814,000.00.- รายละเอียด
16 ส.ค.60
จ้างเหมาดำเนินการปฎิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีพิเศษ 161,000,000.00.-รายละเอียด
16 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 77,682,000.00.-รายละเอียด
11 ส.ค.60
ซื้อซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา 177,192.00.- รายละเอียด
11 ส.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,296,500.00.-รายละเอียด
11 ส.ค.60
ซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,953,200.-รายละเอียด
10 ส.ค.60
จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า และทำความสะอาดถนนภายในบริเวณกระทรวงการคลัง 1,000,000.-รายละเอียด
8 ส.ค.60
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,785,933.58.-รายละเอียด
8 ส.ค.60
เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ 1,058,016.00.- รายละเอียด
8 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 8,486,063.00.-รายละเอียด
8 ส.ค.60
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,785,933.58.-รายละเอียด
11 ก.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,953,200.-รายละเอียด
7 ก.ค.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 384,130.00..-รายละเอียด
27 มิ.ย.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 496,266.00.-รายละเอียด
22 มิ.ย.60
ซื้อโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา 418,320.00.-รายละเอียด
22 มิ.ย.60
ซื้อเงินบริสุทธิ์ 99.99% เพื่อใช้สำหรับจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (องค์เนื้อเงินบริสุทธิ์) โดยวิธีตกลงราคา 290,860.49.-รายละเอียด
14 มิ.ย.60
จ้างเดินระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ บริเวณสนามหญ้าภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 499,904.00.- รายละเอียด
26 พ.ค.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยื่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ 310,514.00.-รายละเอียด
18 พ.ค.60
จ้างเปลี่ยนโคมไฟ บริเวณทางลอดใต้อาคารและบริเวณโถงลิฟต์ 1 ภานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 183,665.50 .- รายละเอียด
18 พ.ค.60
จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และซุ้มประชาสัมพันธ์) โดยวิธีตกลงราคา 192,600.00 .- รายละเอียด
11 พ.ค.60
จ้างติดตั้งชุดวาล์วหัวขับไฟฟ้าและลูกลอยควบคุมของถังน้ำดี ภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 445,356.50.-รายละเอียด
26 เม.ย.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ 496,266.00.-รายละเอียด
25 เม.ย.60
จ้างดำเนินโครงการค้นคนคลัง โดยวิธีพิเศษ 2,700,000.00.- รายละเอียด
10 เม.ย.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 4 รายการ, ผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ รวม 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 490,488.00 .- รายละเอียด
29 มี.ค.60
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 2,718,870.00 .- รายละเอียด
27 มี.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,953,200.00 .- รายละเอียด
24 มี.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบ GFMIS ปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,012,000.00 .- รายละเอียด
21 มี.ค.60
จ้างซ่อมแซมผิวถนน และบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กหล่อบริเวณทางขึ้น – ลง ลานจอดรถ ภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 385,200.00 .- รายละเอียด
13 มี.ค.60
จ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างกลไกสามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง (THE TRIANGLE OF CHANGE) โดยวิธีตกลง 2,200,000.00 .- รายละเอียด
8 มี.ค.60
จ้างดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 600,000.00 .- รายละเอียด
21 ก.พ.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 203,300.00 .- รายละเอียด
10 ม.ค.60
ซื้อทองคำ เพื่อใช้สำหรับจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีพิเศษ 38,952,126.68 .- รายละเอียด
10 ม.ค.60
จ้างโครงการสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีพิเศษ 2,300,000.00 .- รายละเอียด
30 ธ.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ และผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 4 รายการ รวม 12 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 465,450.00 .- รายละเอียด
28 ธ.ค.59
ซื้อพรมพร้อมติดตั้ง บริเวณโถงทางเดินผู้บริหาร ชั้น 7 โดยวิธีตกลงราคา 291,441.89 .- รายละเอียด
26 ธ.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 256,372.00 .- รายละเอียด
26 ธ.ค.59
การจัดทำรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 499,690.00 .- รายละเอียด
21 ธ.ค.59
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง (กิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง) ในลักษณะการจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงการคลังผ่านสื่อรูปแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี 455,500.00 .- รายละเอียด
8 ธ.ค.59
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ HSM (Hardware Security Module) ระบบ GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,457,000.00 .- รายละเอียด
7 ธ.ค.59
ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,904,760.00 .- รายละเอียด
1 ธ.ค.59
จ้างดำเนินการด้านเวที เครื่องเสียง และเก้าอี้ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าเสาธง โดยวิธีตกลงราคา 130,000.00.- รายละเอียด
24 พ.ย.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 4 รายการ, ผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 1 รายการ และผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON จำนวน 5 รายการ รวม 10 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 305,217.50.- รายละเอียด
18 พ.ย.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 356,417.00.- รายละเอียด
17 พ.ย.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 376,586.50.- รายละเอียด
9 พ.ย.59
จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายลวรณ แสงสนิท) โดยวิธีตกลงราคา 129,544.90.- รายละเอียด
1 พ.ย.59
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ IT โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 572,828.00.- รายละเอียด
28 ต.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 13 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 484,431.80.- รายละเอียด
20 ต.ค.59
จ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ 1,800,000.00.- รายละเอียด
18 ต.ค.59
จ้างปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกาาการคลัง ชั้น 7 (นางศิริพร เหลืองนวล) โดยวิธีตกลงราคา 295,084.60.- รายละเอียด
10 ต.ค.59
จ้างดำเนินโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ส่วนการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้สู่ประชาชน โดยวิธีพิเศษ 4,335,000.00.- รายละเอียด
5 ต.ค.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,494,900.00.- รายละเอียด
3 ต.ค.59
ซื้อซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา 161,784.00.- รายละเอียด
28 ก.ย.59
ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,999,093.50.- รายละเอียด
27 ก.ย.59
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,425,000.00.- รายละเอียด
19 ก.ย.59
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราว) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 414,000.00.- รายละเอียด
9 ก.ย.59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,831,723,000.00.- รายละเอียด
9 ก.ย.59
จ้างซ่อมแซมสาย Fiber Optic เส้นทางระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลังถึงกรมศุลกากร คลองเตย (ทางด่วนขั้นที่ 1) โดยวิธีพิเศษ 513,728.40 รายละเอียด
9 ก.ย.59
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศรวมอะไหล่ โดยวิธีพิเศษ 184,575.00 รายละเอียด
9 ก.ย.59
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV ของ สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 149,800.00 รายละเอียด
9 ก.ย.59
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า – ออก ประตูด้วยบัตร (Door Access Control System) แบบรวมอะไหล่ “ยกเว้นบัตร” โดยวิธีตกลงราคา 353,100.00 รายละเอียด
7 ก.ย.59
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 739,000.00รายละเอียด
6 ก.ย.59
ประกวดราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 จำนวน 10,000 เล่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,800,000.00.-รายละเอียด
6 ก.ย.59
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่ และไม่รวม Battery โดยวิธีตกลงราคา 93,625.00.-รายละเอียด
5 ก.ย.59
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 34,430,000.00.-รายละเอียด
5 ก.ย.59
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา 242,000.00.-รายละเอียด
2 ก.ย.59
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 215,712.00.-รายละเอียด
1 ก.ย.59
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีกรณีพิเศษ 5,598,192.00.-รายละเอียด
1 ก.ย.59
จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีพิเศษ 934,200.00.-รายละเอียด
1 ก.ย.59
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,720,000.00.-รายละเอียด
31 ส.ค.59
โครงการจัดซื้อผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ และผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ CANON จำนวน 3 รายการ รวม 11 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 113,195.30.-รายละเอียด
25 ส.ค.59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,831,723,000.00.-รายละเอียด
24 ส.ค.59
จ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 77,999,148.00.-รายละเอียด
24 ส.ค.59
จ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 139,618,800.-รายละเอียด
24 ส.ค.59
จ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance : O & M) โดยวิธีพิเศษ 159,000,000.00.-รายละเอียด
18 ส.ค.59
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 12,900,000.00.-รายละเอียด
18 ส.ค.59
จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 8,538,600.00.-รายละเอียด
18 ส.ค.59
เช่าบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีพิเศษ 978,408.00.-รายละเอียด
18 ส.ค.59
เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีพิเศษ 930,900.00.-รายละเอียด
16 ส.ค.59
การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่อข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง (โดยวิธีพิเศษ) 12,500,000.00.-รายละเอียด
5 ส.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 11 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 411,479.20.-รายละเอียด
1 ส.ค.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปี ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 34,550,300.-รายละเอียด
29 ก.ค.59
จ้างโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีตกลงราคา 313,100.00.-รายละเอียด
26 ก.ค.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,997,786.90.-รายละเอียด
25 ก.ค.59
จ้างติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 3,000 ลิตร พร้อมติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ บริเวณสนามหญ้าด้านหลังรูปปั้นเสด็จพ่อ รัชกาลที่ 5 ภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 465,182.50.-รายละเอียด
11 ก.ค.59
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation e-Payment) โดยวิธีพิเศษ 2,885,968.00.-รายละเอียด
23 มิ.ย.59
ซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) โดยวิธีพิเศษ 42,489,000.00.-รายละเอียด
21 มิ.ย.59
จ้างปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา 278,788.50.-รายละเอียด
17 มิ.ย.59
ซื้อระบบเสียงห้องประชุมวายุภักษ์ 1 พร้อมติดตั้ง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 1,696,447.55.-รายละเอียด
14 มิ.ย.59
จ้างจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 499,690.00.-รายละเอียด
10 มิ.ย.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 373,430.00.-รายละเอียด
9 มิ.ย.59
จ้างซ่อมแซมสาย Fiber Optic เส้นทางระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ถึงกรมศุลกากร คลองเตย โดยวิธีพิเศษ 5,240,000.00.-รายละเอียด
9 มิ.ย.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,997,786.90.-รายละเอียด
7 มิ.ย.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ และผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG SL-C-460 FW จำนวน 4 รายการ รวม 9 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 135,676.00.-รายละเอียด
2 พ.ค.59
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการออกแบบเชิงหลักการและจัดทำร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีตกลง 13,499,416.00.-รายละเอียด
27 เม.ย.59
จ้างโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีแก่ชาววายุภักษ์ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิธีตกลงราคา 101,500.00.-รายละเอียด
8 เม.ย.59
ซื้ออุปกรณ์ทำบัตรผ่านเข้า – ออก โดยวิธีตกลงราคา 100,700.00.-รายละเอียด
4 เม.ย.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง 701,651.03.-รายละเอียด
25 มี.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 10 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 486,903.50.-รายละเอียด
23 มี.ค.59
ซื้อซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสำหรับฝึกอบรม (Training management) ระบบ GFMIS และซอฟต์แวร์บันทึกภาพและเสียง โดยวิธีตกลงราคา 148,088.00.-รายละเอียด
21 มี.ค.59
จ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 498,727.00.-รายละเอียด

16 มี.ค.59

จ้างจัดทำห้องเก็บเอกสารบริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 5 โดยวิธีตกลงราคา 151,110.75.-รายละเอียด
14 มี.ค.59
จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับประชาชน (Thailand Fiscal) โดยวิธีพิเศษ 3,210,000.00.-รายละเอียด
8 มี.ค.59
จ้างดำเนินโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 โดยวิธีพิเศษ 4,979,700.00.-รายละเอียด
7 มี.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 รายการ, ผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ RICOH จำนน 1 รายการ และผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP จำนวน 1 รายการ รวม 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 179,160.80.- รายละเอียด
4 มี.ค.59
ซื้อระบบเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากร ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 2,997,786.90.- รายละเอียด
2 มี.ค.59
จ้างดำเนินโครงการ CCO-MOF สัญจร โดยวิธีพิเศษ 4,800,000.00.- รายละเอียด
25 ก.พ.59
จ้างดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายหลักด้านเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2559) โดยวิธีพิเศษ 3,794,316.30.-รายละเอียด
19 ก.พ.59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 213,745,000.00.-รายละเอียด
2 ก.พ.59
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อรองรับการโอนย้ายระบบ โดยวิธีพิเศษ 6,478,180.00.-รายละเอียด
2 ก.พ.59
จ้างสำหรับการย้ายระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 6,230,000.00.-รายละเอียด
1 ก.พ.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 291,361.00.-รายละเอียด
26 ม.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 165,764.40.- รายละเอียด
26 ม.ค.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทน GFMIS Terminal โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54,162,000.00.- รายละเอียด
22 ม.ค.59
จ้างดำเนินโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ส่วนการปรับปรุงองค์ความรู้และการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีพิเศษ 4,800,000.00.-รายละเอียด
21 ม.ค.59
การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 34,430,000.00.-รายละเอียด
5 ม.ค.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 40,800,000.00.- รายละเอียด
30 ธ.ค.58
จ้างบริการพัฒนางานอาชีพ (93.14.18.10 ) โดยวิธีตกลงราคา 499,690.00.- รายละเอียด
28 ธ.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ) โดยวิธีตกลงราคา 460,003.70.- รายละเอียด
25 ธ.ค.58
จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กิจกรรมสร้างการรับรู้และตอกย้ำภารกิจของกระทรวงการคลัง อย่างต่อเนื่อง) โดยวิธีพิเศษ 1,959,133.23.- รายละเอียด
24 ธ.ค.58
จ้างดำเนินโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ส่วนการอบรมและการพัฒนาเครือข่ายหมอภาษี โดยวิธีพิเศษ 2,200,000.00.- รายละเอียด
23 ธ.ค.58
จ้างดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง” โดยวิธีพิเศษ 556,000.00.- รายละเอียด
23 ธ.ค.58
ซื้อการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 2,332,600.00.- รายละเอียด
23 ธ.ค.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานรองปลัดกระทรวงการคลังและกองงาน ชั้น 3 (นายจุมพล ริมสาคร) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 434,085.90.- รายละเอียด
22 ธ.ค.58
จ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง (ไดอารี่ ประจำปี พ.ศ. 2559) โดยวิธีพิเศษ 953,637.50.- รายละเอียด
9 ธ.ค.58
การจัดซื้ออาหารสำหรับโครงการสนับสนุนสถานีพระราชทานเลี้ยง กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” โดยวิธีตกลงราคา 270,000.00.- รายละเอียด
4 ธ.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 2,332,600.00.- รายละเอียด
2 ธ.ค.58
ซื้ออาหารว่าง (Snack Box) สำหรับโครงการสนับสนุนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ?ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD โดยวิธีพิเศษ 2,675,000.00.- รายละเอียด
1 ธ.ค.58
เช่าการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 2,046,240.00.- รายละเอียด
27 พ.ย.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานรองปลัดกระทรวงการคลังและกองงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 433,727.18.-รายละเอียด
19 พ.ย.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานปลัดกระทรวงการคลังและกองงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 999,600.15.-รายละเอียด
18 พ.ย.58
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 215,104,000.00.- รายละเอียด
12 พ.ย.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายยุทธนา หยิมการุณ) ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 241,905.97.-รายละเอียด
5 พ.ย.58
ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานบริการประจำห้องประชุมวายุภักษ์ 1,2,3 และ4 กระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลง 197,950.00.- รายละเอียด
2 พ.ย.58
ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 118,355.00.-รายละเอียด
30 ต.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์ ยื่ห้อ HP จำนวน 9 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 477,407.25.- รายละเอียด
30 ต.ค.58
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อาหารและสันทนาการ กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 31,782,000.- รายละเอียด
22 ต.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์ ยื่ห้อ HP จำนวน 12 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 449,121.80.- รายละเอียด
21 ต.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีตกลงราคา 410,559.00.- รายละเอียด
19 ต.ค.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางพรรณขนิตตา บุญครอง)ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 250,000.00.- รายละเอียด
24 ก.ย.58
ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา 172,800.00.- รายละเอียด
18 ก.ย.58
งานเกษียณอายุราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 290,000.00.- รายละเอียด
07 ก.ย.58
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร สป.กค โดยวิธีพิเศษ 215,712.00.- รายละเอียด
07 ก.ย.58
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 142,600.00.-รายละเอียด
02 ก.ย.58
จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 34,430,000.00.-รายละเอียด
02 ก.ย.58
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีกรณีพิเศษ 5,552,328.00.-รายละเอียด
31 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 680,064.00.-รายละเอียด
31 ส.ค.58
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ IT โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 172,000.00.-รายละเอียด
28 ส.ค.58
จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 80,250,000.00.-รายละเอียด
28 ส.ค.58
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV ของสป.กค. โดยวิธีพิเศษ 160,500.00.-รายละเอียด
28 ส.ค.58
จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 138,996,000.00.-รายละเอียด
28 ส.ค.58
จ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance : O&M) โดยวิธีพิเศษ 159,664,327.21.-รายละเอียด
28 ส.ค.58
ประกวดราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 172,800.00.-รายละเอียด
25 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)แบบไม่รวมอะไหล่และไม่รวม Battery โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 192,600.00.-รายละเอียด
25 ส.ค.58
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า-ออก ประตูด้วยบัตร (Door Access Control System) อาคาร สป.กค. และอาคาร ศทส. แบบรวมอะไหล่ “ยกเว้นบัตร” โดยวิธีพิเศษ 363,800.00.-รายละเอียด
24 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศรวมอะไหล่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 713,019.00.-รายละเอียด
21 ส.ค.58
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 12,400,000.00.-รายละเอียด
20 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 384,408.00.-รายละเอียด
20 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 246,100.00.-รายละเอียด
20 ส.ค.58
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 12,000,000.00.-รายละเอียด
18 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,795,000.00.-รายละเอียด
18 ส.ค.58
จ้างดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 2,989,510.09.-รายละเอียด
11 ส.ค.58
เช่าบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีพิเศษ 937,320.00.-รายละเอียด
11 ส.ค.58
จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 8,499,438.00.-รายละเอียด
10 ส.ค.58
เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีพิเศษ โดยวิธีพิเศษ 930,900.00.-รายละเอียด
10 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 948,000.00.-รายละเอียด
6 ส.ค.58 จ้างก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ และสำนักงานชั่วคราว โดยวิธีพิเศษ 45,886,000.00.-รายละเอียด
24 ก.ค.58 ซื้อซอฟต์แวร์ Team Viewer Corporate License รุ่นล่าสุด จำนวน 1 ชุด (10 sessions) โดยวิธีพิเศษ 355,347.00.-รายละเอียด
17 ก.ค.58 จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนโคมไฟบริเวณห้องประชุมวายุภักษ์ 4 , บริเวณโถงหน้าห้องประชุมและบริเวณโถงทางเดิน โดยวิธีพิเศษ 689,936.00.-รายละเอียด
15 ก.ค.58
ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 285,000.00.-รายละเอียด
19 มิ.ย.58
ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 450,000.00.-รายละเอียด
18 มิ.ย.58 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License รุ่นล่าสุด จำนวน 1 ชุด (10 sessions) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 355,347.00.-รายละเอียด
11 มิ.ย.58 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 1,866,080.00.-รายละเอียด
8 มิ.ย.58 จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 35,025,000.00.-รายละเอียด
2 มิ.ย.58 ซื้อเก้าอี้ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษ 1,037,054.70.-รายละเอียด
2 มิ.ย.58 จ้างดำเนินโครงการจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยวิธีพิเศษ 2,282,577.00.-รายละเอียด
28 พ.ค.58 จ้างลอกท่อระบายน้ำภายในบริเวณกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 184,382.40.-รายละเอียด
28 พ.ค.58 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้ในระบบงาน GFMIS สำหรับกระทรวงการคลัง และศูนย์บางบัวทอง (DRC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,455,864.00.-รายละเอียด
26 พ.ค.58 จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง (นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 227,803.00.-รายละเอียด
21 พ.ค.58 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 1,866,080.00.-รายละเอียด
21 พ.ค.58 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับส่วนราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,955,875.00.-รายละเอียด
11 พ.ค.58 จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายนรินทร์ กัลยาณมิตร) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 113,300.00.-รายละเอียด
29 เม.ย.58 ซื้อโทรทัศน์พร้อมเครื่องบันทึกวิดีโอในตัว ,บริการผลิตอุปกรณ์จ่ายไฟหรืออุปกรณ์ประกอบ ,กล่องตั้งพื้น ,สายไฟสำหรับวิทยุหรือโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษ 166,920.00.-รายละเอียด
27 เม.ย.58 จ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 465,450.00.-รายละเอียด
24 เม.ย.58 ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 233,225.01.-รายละเอียด
20 เม.ย.58 จ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทำ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 – 2563 2,015,000.00.-รายละเอียด
31 มี.ค.58 จ้างจ้างทาสีและติดตั้งวัสดุป้องกันการรั่วซึมบริเวณอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 3,255,000.00.-รายละเอียด
31 มี.ค.58 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภาระกิจด้านรายได้ โดยวิธีพิเศษ 1,905,120.00.-รายละเอียด
16 มี.ค.58 จ้างเปลี่ยนเบาะนั่งโดยสารรถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 219,566.67.-รายละเอียด
6 มี.ค.58 ซื้อจอแสดงภาพ LED พร้อมติดตั้ง โดยวิธีพิเศษ 743,111.00.-รายละเอียด
5 มี.ค.58 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 300,000.00.-รายละเอียด
20 ก.พ.58 จ้างสำรวจทำแบบ BOQ งานคงเหลือ อาคารศูนย์อาหารและสันทนาการ กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 196,000.00.-รายละเอียด
20 ก.พ.58 จ้างปรับพื้นบริเวณประตู1 กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นลานจอดรถยนต์ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 3,817,000.00.-รายละเอียด
20 ก.พ.58 สอบราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License จำนวน 1 ชุด 355,347.00.-รายละเอียด
6 ก.พ.58 จ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีตกลง 1,950,000.00.-รายละเอียด
2 ก.พ.58 จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายจุมพล ริมสาคร) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 359,000.00.-รายละเอียด
19 ม.ค.58 จ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยวิธีพิเศษ 484,940.00.-รายละเอียด
14 ม.ค.58 จ้างเหมาพาหนะเดินทาง โดยวิธีพิเศษ 190,000.00.-รายละเอียด
13 ม.ค.58 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 980,120.00.-รายละเอียด
22 ธ.ค.57 จ้างดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีพิเศษ 12,738,350.00.-รายละเอียด
18 ธ.ค.57 ซื้อสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาจำนวนลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ SAP (SAP License) ที่ใช้งานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยวิธีพิเศษ 859,745,000.00.-รายละเอียด
17 ธ.ค.57 ซื้อเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์กระทรวงการคลัง (นกวายุภักษ์) สำหรับเจ้าหน้าที่ สป.กค. และ สร. ตามแบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกำหนด โดยวิธีพิเศษ 143,808.00.-รายละเอียด
12 ธ.ค.57 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 3,057,480.00.-รายละเอียด
2 ธ.ค.57 จ้างพัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก โดยวิธีพิเศษ 2,974,600.00.-รายละเอียด
2 ธ.ค.57 จ้างปรับปรุงห้องทำงานเพื่อรองรับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 566,100.00.-รายละเอียด
27 พ.ย.57 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 2,046,240.00.-รายละเอียด
25 พ.ย.57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนระบบโทรศัพท์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15,000,000.00.-รายละเอียด
20 พ.ย.57 ซื้อเครื่องโทรทัศน์ LED TV โดยวิธีพิเศษ 160,500.00.-รายละเอียด
14 พ.ย.57 ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการจัดเก็บรายได้และผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS สำหรับคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,105,785.00.-รายละเอียด
12 พ.ย.57 จ้างดำเนินโครงการ CCO-MOF สัญจร โดยวิธีพิเศษ 4,000,000.00.-รายละเอียด
5 พ.ย.57 เช่าบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีพิเศษ 1,580,164.23.-รายละเอียด
4 พ.ย.57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 38,102,000.00.-รายละเอียด
4 พ.ย.57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29,830,000.00.-รายละเอียด
3 พ.ย.57 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 2,160,000.00.-รายละเอียด
30 ต.ค.57 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่และไม่รวม Battery 183,333.30.-รายละเอียด
29 ต.ค.57 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องเครือข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล่ 708,333.30.-รายละเอียด
14 ต.ค.57 ซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง (นายอำนวย ปรีมนวงศ์) โดยวิธีพิเศษ 1,650,000.00.-รายละเอียด
3 ต.ค.57 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 2,000,000.00.-รายละเอียด
27 ก.ย.57 จ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance : O&M) โดยวิธีพิเศษ 187,200,000.00.-รายละเอียด
27ก.ย.57 จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 77,894,373.60.-รายละเอียด
27 ก.ย.57 จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 142,189,740.00.-รายละเอียด
23 ก.ย.57 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ส่วนการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษี โดยวิธีตกลง 4,994,198.40.-รายละเอียด
19 ก.ย.57 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 321,000.00.-รายละเอียด
17 ก.ย.57 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีพิเศษ 5,552,328.00.-รายละเอียด
15 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นางอัญชลี เต็งประทีป) โดยวิธีพิเศษ 185,385.00.-รายละเอียด
12 ก.ย.57 จ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า-ออก ประตูด้วยบัตร(Door Access Control System) อาคาร สป.กค.และ อาคาร ศทศ.แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีพิเศษ 363,800.00.-รายละเอียด
12 ก.ย.57 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธาณณูปโภค 579,268.80.-รายละเอียด
11 ก.ย.57 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 439,992.00.-รายละเอียด
9 ก.ย.57 จ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV ของ สป.กค. โดยวิธีพิเศษ 160,500.00.-รายละเอียด
5 ก.ย.57 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร สป.กค. โดยวิธีพิเศษ 215,712.00.-รายละเอียด
3 ก.ย.57 สอบราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2558 1,363,893.33.-รายละเอียด
2 ก.ย.57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 120,966.35.-รายละเอียด
1 ก.ย.57 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 11,100,000.00.-รายละเอียด
1 ก.ย.57 จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 12,400,000.00.-รายละเอียด
29 ส.ค.57 สอบราคาซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 135,792.00.-รายละเอียด
27 ส.ค.57 จ้างเหมาบริการ ระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 8,448,270.60.-รายละเอียด
25 ส.ค.57 เช่าบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีพิเศษ 1,132,488.00.-รายละเอียด
25 ส.ค.57 เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีพิเศษ 549,552.00.-รายละเอียด
22 ส.ค.57 จ้างปรับปรุงห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 146,000.00.-รายละเอียด
22 ส.ค.57 จ้างเปลี่ยน TOP ไม้โต๊ะประชุม บริเวณห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 176,300.00.-รายละเอียด
19 ส.ค.57 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1,795,000.00.-รายละเอียด
15 ส.ค.57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน 960,000.00.-รายละเอียด
31 ก.ค.57 จ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นบริเวณโถงทางเดินหน้าห้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และบริเวณหน้าลิฟต์ หมายเลข 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 164,100.00.-รายละเอียด
23 ส.ค.57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS ให้รองรับกับ Software SAP ERP 6 ส่วนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 40,259,820.00.-รายละเอียด
23 ก.ค.57 จ้างจัดทำโล่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 โดยวิธีพิเศษ 238,000.00.-รายละเอียด
23 ก.ค.57 จ้างปรับปรุงห้องทำงานของที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร สป.กค. โดยวิธีพิเศษ 434,000.00.-รายละเอียด
10 ก.ค.57 จ้างดำเนินโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 5 (5th MOF INNOVATION AWARDS 2014) โดยวิธีพิเศษ 7,000,000.00.-รายละเอียด
7 ก.ค.57 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS ให้รองรับกับ Software SAP ERP 6 โดยวิธีตกลง 18,000,000.00.-รายละเอียด
4 ก.ค.57 จ้างดำเนินการโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลัง ภาษีเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า โดยวิธีพิเศษ 1,920,810.50.-รายละเอียด
1 ก.ค.57 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือก 7,008,500.00.-รายละเอียด
17 มิ.ย.57 จ้างปรับปรุงห้องทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และบริเวณกองงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชั้น 2 อาคาร สป.กค โดยวิธีพิเศษ 450,000.00.-รายละเอียด
16 มิ.ย.57 จ้างซ่อมระบบภาพจอ Projector และลิฟต์ยกขึ้น – ลง (จอเล็กด้านซ้ายมือและด้านขวามือ)ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคาร สป.กค. โดยวิธีพิเศษ 200,000.00.-รายละเอียด
13 มิ.ย.57 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 1,494,897.00.-รายละเอียด
26 พ.ค.57 จ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยวิธีพิเศษ 488,990.00.-รายละเอียด
8 พ.ค.57 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CITEC และยี่ห้อ UNIFLAIR จำนวน 4 ตัว โดยวิธีพิเศษ 290,451.50.-รายละเอียด
29 เม.ย.57 จ้างปรับปรุงบริเวณห้องทำงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อาคาร สป.กค. โดยวิธีพิเศษ 1,065,000.00.-รายละเอียด
7 มี.ค.57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ GFMIS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 84,626,667.00.-รายละเอียด
7 มี.ค.57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและระบบสำรองข้อมูล GFMIS ทดแทนของเดิมปี 2550 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24,934,027.00.-รายละเอียด
7 มี.ค.57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9,800,000.00..-รายละเอียด
25 พ.ย.56 จ้างดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย ชั้น 3 ฝั่งสำนักงบประมาณและฝั่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยวิธีพิเศษ 246,100.00.-รายละเอียด
12 พ.ย.56 จ้างปรับปรุงโถงหน้าลิฟต์และโถงหน้าห้องประชุม ชั้น 1 และชั้น 4 (ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและด้านสำนักงบประมาณ) และบริเวณใกล้เคียง โดยวิธีพิเศษ 499,989.60.-รายละเอียด
1 พ.ย.56 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 147,125.00.-รายละเอียด
1 พ.ย.56 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า-ออก ประตูด้วยบัตร โดยวิธีพิเศษ 333,091.00.-รายละเอียด
1 พ.ย.56 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยวิธีพิเศษ 280,340.00.-รายละเอียด
1 พ.ย.56 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 197,736.00.-รายละเอียด
11 ต.ค.56 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค 530,996.40.-รายละเอียด
1 ต.ค.56 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ด้านหน้ากระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 8,194,500.00.-รายละเอียด
1 ต.ค.56 เช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 78,895,200.00.-รายละเอียด
1 ต.ค.56 จ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance : O& M) 188,000,000.00.-รายละเอียด
30 ก.ย.56 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว (Archiving System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 41,985,195.00.-รายละเอียด
30 ก.ย.56 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 180,000.00.-รายละเอียด
28 ก.ย.56 จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 12,400,000.00.-รายละเอียด
28 ก.ย.56 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 9,500,000.00.-รายละเอียด
27ก.ย.56 เช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 138,583,500.00.-รายละเอียด
27ก.ย.56 จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 8,494,000.00.-รายละเอียด
26 ก.ย.56 จ้างซักพรมห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องรับแขก บริเวณกองงาน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อาคาร สป.กค. โดยวิธีพิเศษ 165,636.00.-รายละเอียด
25ก.ย.56 เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ (News Center) โดยวิธีพิเศษ 549,552.00.-รายละเอียด
25ก.ย.56 เช่าบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีพิเศษ 1,132,488.00.-รายละเอียด
25ก.ย.56 จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จำนวน 2 ห้อง ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 210,500.00.-รายละเอียด
18 ก.ย.56 จ้างจ้างปรับปรุงบริเวณโถงหน้าลิฟต์และโถงหน้าห้องประชุม ชั้น 1 และชั้น 4 (ด้าน สศค และด้านสำนักงบประมาณ) และบริเวณใกล้เคียง โดยวิธีพิเศษ 499,989.60.-รายละเอียด
13 ก.ย.56 สอบราคาซื้อน้ำดื่ม 138,980.16.-รายละเอียด
12 ก.ย.56 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค 579,268.80.-รายละเอียด
10 ก.ย.56 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9,800,000.00.-รายละเอียด
10 ก.ย.56 จ้างดำเนินการบูรณะและทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 171,200.00.-รายละเอียด
5 ก.ย.56 จ้างจัดทำโล่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 โดยวิธีพิเศษ 229,600.00.-รายละเอียด
23 ส.ค.56 จ้างดำเนินการโครงการจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยวิธีพิเศษ 6,900,000.00.-รายละเอียด
23 ส.ค.56 จ้างจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในบริเวณโรงภาพยนตร์ ภาษีเพื่อสังคม โดยวิธีพิเศษ 2,000,000.00.-รายละเอียด
22 ส.ค.56 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน 973,272.00.-รายละเอียด
22 ส.ค.56 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1,830,000.00.-รายละเอียด

18 มี.ค.57 การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ค.57 เวลา 9.30 น.

 

วันที่ประกาศ เรื่อง ราคากลาง
14 ก.พ.61
ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31,950,000.00
รายละเอียด
14 ก.พ.61
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,102,000.00
รายละเอียด
12 ก.พ.61
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 104,325,000.00.-รายละเอียด
31 ม.ค.61
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๒,๐๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,000.00.-รายละเอียด
29 ม.ค.61
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวคิดที่ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,999,159.60.-รายละเอียด
18 ม.ค.61
ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON จำนวน 1 รายการ และผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 424,950.50 .- รายละเอียด
12 ม.ค.61
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 323,461.00.- รายละเอียด
25 ธ.ค.60
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง เพื่อรับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เรื่อง “การเสริมสร้างคนคลังให้ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 226,000.00.- รายละเอียด
21 ธ.ค.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M 552 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496,266.00 .-รายละเอียด
จ้างจัดทำป้ายภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,653.64.-รายละเอียด
จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 163,333.32.-รายละเอียด
14 ธ.ค.60
จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,938,000.00.-รายละเอียด
13 ธ.ค.60
จ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,085.00.- รายละเอียด
20 พ.ย.60
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 787,500.00.- รายละเอียด
18 ต.ค.60
จ้างการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,080,932.00.- รายละเอียด
26 ก.ย.60
จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,522.00.- รายละเอียด
14 ก.ย.60
จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 227,500.00 .- รายละเอียด
23 ส.ค.60
จัดซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ 240,750.00.- รายละเอียด
22 ส.ค.60
จัดซื้อเครื่องโทรสารและเครื่องปริ้นเตอร์ประจำห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 114,480.- รายละเอียด
22 ส.ค.60
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 215,712.00.- รายละเอียด
22 ส.ค.60
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แบบไม่รวมอะไหล่ อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 144,450.00.- รายละเอียด
22 ส.ค.60
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า – ออก ประตูด้วยบัตร(Door Access Control) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นบัตร อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 347,750.00.-รายละเอียด
22 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)แบบรวมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ยกเว้นน้ำมันเชื้อเพลง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีตกลงราคา 420,000.00.- รายละเอียด
22 ส.ค.60
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) โดยวิธีตกลงราคา 414,000.00.- รายละเอียด
18 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นแบตเตอรี่ โดยวิธีตกลงราคา 325,000.00.-รายละเอียด
18 ส.ค.60
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 738,309.00.-รายละเอียด
18 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ โดยวิธีตกลงราคา 330,000.00.- รายละเอียด
16 ส.ค.60
จ้างเหมาเช่าบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 137,814,000.00.- รายละเอียด
16 ส.ค.60
จ้างเหมาดำเนินการปฎิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีพิเศษ 161,000,000.00.-รายละเอียด
16 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 77,682,000.00.-รายละเอียด
11 ส.ค.60
ซื้อซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา 177,192.00.- รายละเอียด
11 ส.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,296,500.00.-รายละเอียด
11 ส.ค.60
ซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,953,200.-รายละเอียด
10 ส.ค.60
จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า และทำความสะอาดถนนภายในบริเวณกระทรวงการคลัง 1,000,000.-รายละเอียด
8 ส.ค.60
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,785,933.58.-รายละเอียด
8 ส.ค.60
เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ 1,058,016.00.- รายละเอียด
8 ส.ค.60
จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 8,486,063.00.-รายละเอียด
8 ส.ค.60
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,785,933.58.-รายละเอียด
11 ก.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,953,200.-รายละเอียด
7 ก.ค.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 384,130.00..-รายละเอียด
27 มิ.ย.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 496,266.00.-รายละเอียด
22 มิ.ย.60
ซื้อโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา 418,320.00.-รายละเอียด
22 มิ.ย.60
ซื้อเงินบริสุทธิ์ 99.99% เพื่อใช้สำหรับจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (องค์เนื้อเงินบริสุทธิ์) โดยวิธีตกลงราคา 290,860.49.-รายละเอียด
14 มิ.ย.60
จ้างเดินระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ บริเวณสนามหญ้าภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 499,904.00.- รายละเอียด
26 พ.ค.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยื่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ 310,514.00.-รายละเอียด
18 พ.ค.60
จ้างเปลี่ยนโคมไฟ บริเวณทางลอดใต้อาคารและบริเวณโถงลิฟต์ 1 ภานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 183,665.50 .- รายละเอียด
18 พ.ค.60
จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 (การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และซุ้มประชาสัมพันธ์) โดยวิธีตกลงราคา 192,600.00 .- รายละเอียด
11 พ.ค.60
จ้างติดตั้งชุดวาล์วหัวขับไฟฟ้าและลูกลอยควบคุมของถังน้ำดี ภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 445,356.50.-รายละเอียด
26 เม.ย.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ 496,266.00.-รายละเอียด
25 เม.ย.60
จ้างดำเนินโครงการค้นคนคลัง โดยวิธีพิเศษ 2,700,000.00.- รายละเอียด
10 เม.ย.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 4 รายการ, ผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ รวม 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 490,488.00 .- รายละเอียด
29 มี.ค.60
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 2,718,870.00 .- รายละเอียด
27 มี.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,953,200.00 .- รายละเอียด
24 มี.ค.60
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบ GFMIS ปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,012,000.00 .- รายละเอียด
21 มี.ค.60
จ้างซ่อมแซมผิวถนน และบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กหล่อบริเวณทางขึ้น – ลง ลานจอดรถ ภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 385,200.00 .- รายละเอียด
13 มี.ค.60
จ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างกลไกสามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง (THE TRIANGLE OF CHANGE) โดยวิธีตกลง 2,200,000.00 .- รายละเอียด
8 มี.ค.60
จ้างดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 600,000.00 .- รายละเอียด
21 ก.พ.60
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 203,300.00 .- รายละเอียด
10 ม.ค.60
ซื้อทองคำ เพื่อใช้สำหรับจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีพิเศษ 38,952,126.68 .- รายละเอียด
10 ม.ค.60
จ้างโครงการสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีพิเศษ 2,300,000.00 .- รายละเอียด
30 ธ.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ และผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 4 รายการ รวม 12 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 465,450.00 .- รายละเอียด
28 ธ.ค.59
ซื้อพรมพร้อมติดตั้ง บริเวณโถงทางเดินผู้บริหาร ชั้น 7 โดยวิธีตกลงราคา 291,441.89 .- รายละเอียด
26 ธ.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 256,372.00 .- รายละเอียด
26 ธ.ค.59
การจัดทำรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 499,690.00 .- รายละเอียด
21 ธ.ค.59
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง (กิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง) ในลักษณะการจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงการคลังผ่านสื่อรูปแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี 455,500.00 .- รายละเอียด
8 ธ.ค.59
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ HSM (Hardware Security Module) ระบบ GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,457,000.00 .- รายละเอียด
7 ธ.ค.59
ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,904,760.00 .- รายละเอียด
1 ธ.ค.59
จ้างดำเนินการด้านเวที เครื่องเสียง และเก้าอี้ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าเสาธง โดยวิธีตกลงราคา 130,000.00.- รายละเอียด
24 พ.ย.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 4 รายการ, ผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 1 รายการ และผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON จำนวน 5 รายการ รวม 10 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 305,217.50.- รายละเอียด
18 พ.ย.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 356,417.00.- รายละเอียด
17 พ.ย.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 376,586.50.- รายละเอียด
9 พ.ย.59
จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายลวรณ แสงสนิท) โดยวิธีตกลงราคา 129,544.90.- รายละเอียด
1 พ.ย.59
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ IT โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 572,828.00.- รายละเอียด
28 ต.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 13 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 484,431.80.- รายละเอียด
20 ต.ค.59
จ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ 1,800,000.00.- รายละเอียด
18 ต.ค.59
จ้างปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกาาการคลัง ชั้น 7 (นางศิริพร เหลืองนวล) โดยวิธีตกลงราคา 295,084.60.- รายละเอียด
10 ต.ค.59
จ้างดำเนินโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ส่วนการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้สู่ประชาชน โดยวิธีพิเศษ 4,335,000.00.- รายละเอียด
5 ต.ค.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,494,900.00.- รายละเอียด
3 ต.ค.59
ซื้อซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา 161,784.00.- รายละเอียด
28 ก.ย.59
ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,999,093.50.- รายละเอียด
27 ก.ย.59
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,425,000.00.- รายละเอียด
19 ก.ย.59
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราว) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 414,000.00.- รายละเอียด
9 ก.ย.59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,831,723,000.00.- รายละเอียด
9 ก.ย.59
จ้างซ่อมแซมสาย Fiber Optic เส้นทางระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลังถึงกรมศุลกากร คลองเตย (ทางด่วนขั้นที่ 1) โดยวิธีพิเศษ 513,728.40 รายละเอียด
9 ก.ย.59
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศรวมอะไหล่ โดยวิธีพิเศษ 184,575.00 รายละเอียด
9 ก.ย.59
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV ของ สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 149,800.00 รายละเอียด
9 ก.ย.59
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า – ออก ประตูด้วยบัตร (Door Access Control System) แบบรวมอะไหล่ “ยกเว้นบัตร” โดยวิธีตกลงราคา 353,100.00 รายละเอียด
7 ก.ย.59
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 739,000.00รายละเอียด
6 ก.ย.59
ประกวดราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 จำนวน 10,000 เล่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,800,000.00.-รายละเอียด
6 ก.ย.59
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่ และไม่รวม Battery โดยวิธีตกลงราคา 93,625.00.-รายละเอียด
5 ก.ย.59
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 34,430,000.00.-รายละเอียด
5 ก.ย.59
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา 242,000.00.-รายละเอียด
2 ก.ย.59
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร สป.กค. โดยวิธีตกลงราคา 215,712.00.-รายละเอียด
1 ก.ย.59
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีกรณีพิเศษ 5,598,192.00.-รายละเอียด
1 ก.ย.59
จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีพิเศษ 934,200.00.-รายละเอียด
1 ก.ย.59
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,720,000.00.-รายละเอียด
31 ส.ค.59
โครงการจัดซื้อผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 8 รายการ และผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ CANON จำนวน 3 รายการ รวม 11 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 113,195.30.-รายละเอียด
25 ส.ค.59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,831,723,000.00.-รายละเอียด
24 ส.ค.59
จ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 77,999,148.00.-รายละเอียด
24 ส.ค.59
จ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 139,618,800.-รายละเอียด
24 ส.ค.59
จ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance : O & M) โดยวิธีพิเศษ 159,000,000.00.-รายละเอียด
18 ส.ค.59
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 12,900,000.00.-รายละเอียด
18 ส.ค.59
จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 8,538,600.00.-รายละเอียด
18 ส.ค.59
เช่าบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีพิเศษ 978,408.00.-รายละเอียด
18 ส.ค.59
เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีพิเศษ 930,900.00.-รายละเอียด
16 ส.ค.59
การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่อข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง (โดยวิธีพิเศษ) 12,500,000.00.-รายละเอียด
5 ส.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 11 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 411,479.20.-รายละเอียด
1 ส.ค.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปี ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 34,550,300.-รายละเอียด
29 ก.ค.59
จ้างโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีตกลงราคา 313,100.00.-รายละเอียด
26 ก.ค.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,997,786.90.-รายละเอียด
25 ก.ค.59
จ้างติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 3,000 ลิตร พร้อมติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ บริเวณสนามหญ้าด้านหลังรูปปั้นเสด็จพ่อ รัชกาลที่ 5 ภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 465,182.50.-รายละเอียด
11 ก.ค.59
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation e-Payment) โดยวิธีพิเศษ 2,885,968.00.-รายละเอียด
23 มิ.ย.59
ซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) โดยวิธีพิเศษ 42,489,000.00.-รายละเอียด
21 มิ.ย.59
จ้างปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา 278,788.50.-รายละเอียด
17 มิ.ย.59
ซื้อระบบเสียงห้องประชุมวายุภักษ์ 1 พร้อมติดตั้ง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 1,696,447.55.-รายละเอียด
14 มิ.ย.59
จ้างจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 499,690.00.-รายละเอียด
10 มิ.ย.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 373,430.00.-รายละเอียด
9 มิ.ย.59
จ้างซ่อมแซมสาย Fiber Optic เส้นทางระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ถึงกรมศุลกากร คลองเตย โดยวิธีพิเศษ 5,240,000.00.-รายละเอียด
9 มิ.ย.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,997,786.90.-รายละเอียด
7 มิ.ย.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ และผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG SL-C-460 FW จำนวน 4 รายการ รวม 9 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 135,676.00.-รายละเอียด
2 พ.ค.59
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการออกแบบเชิงหลักการและจัดทำร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีตกลง 13,499,416.00.-รายละเอียด
27 เม.ย.59
จ้างโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีแก่ชาววายุภักษ์ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิธีตกลงราคา 101,500.00.-รายละเอียด
8 เม.ย.59
ซื้ออุปกรณ์ทำบัตรผ่านเข้า – ออก โดยวิธีตกลงราคา 100,700.00.-รายละเอียด
4 เม.ย.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง 701,651.03.-รายละเอียด
25 มี.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 10 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 486,903.50.-รายละเอียด
23 มี.ค.59
ซื้อซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสำหรับฝึกอบรม (Training management) ระบบ GFMIS และซอฟต์แวร์บันทึกภาพและเสียง โดยวิธีตกลงราคา 148,088.00.-รายละเอียด
21 มี.ค.59
จ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 498,727.00.-รายละเอียด

16 มี.ค.59

จ้างจัดทำห้องเก็บเอกสารบริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 5 โดยวิธีตกลงราคา 151,110.75.-รายละเอียด
14 มี.ค.59
จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับประชาชน (Thailand Fiscal) โดยวิธีพิเศษ 3,210,000.00.-รายละเอียด
8 มี.ค.59
จ้างดำเนินโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 โดยวิธีพิเศษ 4,979,700.00.-รายละเอียด
7 มี.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 2 รายการ, ผงหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ RICOH จำนน 1 รายการ และผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP จำนวน 1 รายการ รวม 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 179,160.80.- รายละเอียด
4 มี.ค.59
ซื้อระบบเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากร ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 2,997,786.90.- รายละเอียด
2 มี.ค.59
จ้างดำเนินโครงการ CCO-MOF สัญจร โดยวิธีพิเศษ 4,800,000.00.- รายละเอียด
25 ก.พ.59
จ้างดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายหลักด้านเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2559) โดยวิธีพิเศษ 3,794,316.30.-รายละเอียด
19 ก.พ.59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 213,745,000.00.-รายละเอียด
2 ก.พ.59
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อรองรับการโอนย้ายระบบ โดยวิธีพิเศษ 6,478,180.00.-รายละเอียด
2 ก.พ.59
จ้างสำหรับการย้ายระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 6,230,000.00.-รายละเอียด
1 ก.พ.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 291,361.00.-รายละเอียด
26 ม.ค.59
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 165,764.40.- รายละเอียด
26 ม.ค.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทน GFMIS Terminal โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54,162,000.00.- รายละเอียด
22 ม.ค.59
จ้างดำเนินโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ส่วนการปรับปรุงองค์ความรู้และการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีพิเศษ 4,800,000.00.-รายละเอียด
21 ม.ค.59
การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 34,430,000.00.-รายละเอียด
5 ม.ค.59
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 40,800,000.00.- รายละเอียด
30 ธ.ค.58
จ้างบริการพัฒนางานอาชีพ (93.14.18.10 ) โดยวิธีตกลงราคา 499,690.00.- รายละเอียด
28 ธ.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ),หมึกพิมพ์ (44.10.31.03 ) โดยวิธีตกลงราคา 460,003.70.- รายละเอียด
25 ธ.ค.58
จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กิจกรรมสร้างการรับรู้และตอกย้ำภารกิจของกระทรวงการคลัง อย่างต่อเนื่อง) โดยวิธีพิเศษ 1,959,133.23.- รายละเอียด
24 ธ.ค.58
จ้างดำเนินโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ส่วนการอบรมและการพัฒนาเครือข่ายหมอภาษี โดยวิธีพิเศษ 2,200,000.00.- รายละเอียด
23 ธ.ค.58
จ้างดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง” โดยวิธีพิเศษ 556,000.00.- รายละเอียด
23 ธ.ค.58
ซื้อการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 2,332,600.00.- รายละเอียด
23 ธ.ค.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานรองปลัดกระทรวงการคลังและกองงาน ชั้น 3 (นายจุมพล ริมสาคร) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 434,085.90.- รายละเอียด
22 ธ.ค.58
จ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง (ไดอารี่ ประจำปี พ.ศ. 2559) โดยวิธีพิเศษ 953,637.50.- รายละเอียด
9 ธ.ค.58
การจัดซื้ออาหารสำหรับโครงการสนับสนุนสถานีพระราชทานเลี้ยง กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” โดยวิธีตกลงราคา 270,000.00.- รายละเอียด
4 ธ.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 2,332,600.00.- รายละเอียด
2 ธ.ค.58
ซื้ออาหารว่าง (Snack Box) สำหรับโครงการสนับสนุนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ?ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD โดยวิธีพิเศษ 2,675,000.00.- รายละเอียด
1 ธ.ค.58
เช่าการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 2,046,240.00.- รายละเอียด
27 พ.ย.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานรองปลัดกระทรวงการคลังและกองงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 433,727.18.-รายละเอียด
19 พ.ย.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานปลัดกระทรวงการคลังและกองงาน ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 999,600.15.-รายละเอียด
18 พ.ย.58
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 215,104,000.00.- รายละเอียด
12 พ.ย.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายยุทธนา หยิมการุณ) ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 241,905.97.-รายละเอียด
5 พ.ย.58
ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานบริการประจำห้องประชุมวายุภักษ์ 1,2,3 และ4 กระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลง 197,950.00.- รายละเอียด
2 พ.ย.58
ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 118,355.00.-รายละเอียด
30 ต.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์ ยื่ห้อ HP จำนวน 9 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 477,407.25.- รายละเอียด
30 ต.ค.58
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อาหารและสันทนาการ กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 31,782,000.- รายละเอียด
22 ต.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์ ยื่ห้อ HP จำนวน 12 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 449,121.80.- รายละเอียด
21 ต.ค.58
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีตกลงราคา 410,559.00.- รายละเอียด
19 ต.ค.58
จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางพรรณขนิตตา บุญครอง)ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา 250,000.00.- รายละเอียด
24 ก.ย.58
ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา 172,800.00.- รายละเอียด
18 ก.ย.58
งานเกษียณอายุราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 290,000.00.- รายละเอียด
07 ก.ย.58
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร สป.กค โดยวิธีพิเศษ 215,712.00.- รายละเอียด
07 ก.ย.58
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 142,600.00.-รายละเอียด
02 ก.ย.58
จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 34,430,000.00.-รายละเอียด
02 ก.ย.58
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีกรณีพิเศษ 5,552,328.00.-รายละเอียด
31 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 680,064.00.-รายละเอียด
31 ส.ค.58
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ IT โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 172,000.00.-รายละเอียด
28 ส.ค.58
จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 80,250,000.00.-รายละเอียด
28 ส.ค.58
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV ของสป.กค. โดยวิธีพิเศษ 160,500.00.-รายละเอียด
28 ส.ค.58
จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 138,996,000.00.-รายละเอียด
28 ส.ค.58
จ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance : O&M) โดยวิธีพิเศษ 159,664,327.21.-รายละเอียด
28 ส.ค.58
ประกวดราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 172,800.00.-รายละเอียด
25 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)แบบไม่รวมอะไหล่และไม่รวม Battery โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 192,600.00.-รายละเอียด
25 ส.ค.58
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า-ออก ประตูด้วยบัตร (Door Access Control System) อาคาร สป.กค. และอาคาร ศทส. แบบรวมอะไหล่ “ยกเว้นบัตร” โดยวิธีพิเศษ 363,800.00.-รายละเอียด
24 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศรวมอะไหล่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 713,019.00.-รายละเอียด
21 ส.ค.58
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 12,400,000.00.-รายละเอียด
20 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 384,408.00.-รายละเอียด
20 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 246,100.00.-รายละเอียด
20 ส.ค.58
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 12,000,000.00.-รายละเอียด
18 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,795,000.00.-รายละเอียด
18 ส.ค.58
จ้างดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 2,989,510.09.-รายละเอียด
11 ส.ค.58
เช่าบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีพิเศษ 937,320.00.-รายละเอียด
11 ส.ค.58
จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 8,499,438.00.-รายละเอียด
10 ส.ค.58
เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีพิเศษ โดยวิธีพิเศษ 930,900.00.-รายละเอียด
10 ส.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 948,000.00.-รายละเอียด
6 ส.ค.58 จ้างก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ และสำนักงานชั่วคราว โดยวิธีพิเศษ 45,886,000.00.-รายละเอียด
24 ก.ค.58 ซื้อซอฟต์แวร์ Team Viewer Corporate License รุ่นล่าสุด จำนวน 1 ชุด (10 sessions) โดยวิธีพิเศษ 355,347.00.-รายละเอียด
17 ก.ค.58 จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนโคมไฟบริเวณห้องประชุมวายุภักษ์ 4 , บริเวณโถงหน้าห้องประชุมและบริเวณโถงทางเดิน โดยวิธีพิเศษ 689,936.00.-รายละเอียด
15 ก.ค.58
ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 285,000.00.-รายละเอียด
19 มิ.ย.58
ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 450,000.00.-รายละเอียด
18 มิ.ย.58 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License รุ่นล่าสุด จำนวน 1 ชุด (10 sessions) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 355,347.00.-รายละเอียด
11 มิ.ย.58 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 1,866,080.00.-รายละเอียด
8 มิ.ย.58 จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 35,025,000.00.-รายละเอียด
2 มิ.ย.58 ซื้อเก้าอี้ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษ 1,037,054.70.-รายละเอียด
2 มิ.ย.58 จ้างดำเนินโครงการจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยวิธีพิเศษ 2,282,577.00.-รายละเอียด
28 พ.ค.58 จ้างลอกท่อระบายน้ำภายในบริเวณกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 184,382.40.-รายละเอียด
28 พ.ค.58 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้ในระบบงาน GFMIS สำหรับกระทรวงการคลัง และศูนย์บางบัวทอง (DRC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,455,864.00.-รายละเอียด
26 พ.ค.58 จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง (นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 227,803.00.-รายละเอียด
21 พ.ค.58 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 1,866,080.00.-รายละเอียด
21 พ.ค.58 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับส่วนราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,955,875.00.-รายละเอียด
11 พ.ค.58 จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายนรินทร์ กัลยาณมิตร) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 113,300.00.-รายละเอียด
29 เม.ย.58 ซื้อโทรทัศน์พร้อมเครื่องบันทึกวิดีโอในตัว ,บริการผลิตอุปกรณ์จ่ายไฟหรืออุปกรณ์ประกอบ ,กล่องตั้งพื้น ,สายไฟสำหรับวิทยุหรือโทรทัศน์ โดยวิธีพิเศษ 166,920.00.-รายละเอียด
27 เม.ย.58 จ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 465,450.00.-รายละเอียด
24 เม.ย.58 ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 233,225.01.-รายละเอียด
20 เม.ย.58 จ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทำ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 – 2563 2,015,000.00.-รายละเอียด
31 มี.ค.58 จ้างจ้างทาสีและติดตั้งวัสดุป้องกันการรั่วซึมบริเวณอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 3,255,000.00.-รายละเอียด
31 มี.ค.58 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภาระกิจด้านรายได้ โดยวิธีพิเศษ 1,905,120.00.-รายละเอียด
16 มี.ค.58 จ้างเปลี่ยนเบาะนั่งโดยสารรถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 219,566.67.-รายละเอียด
6 มี.ค.58 ซื้อจอแสดงภาพ LED พร้อมติดตั้ง โดยวิธีพิเศษ 743,111.00.-รายละเอียด
5 มี.ค.58 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 300,000.00.-รายละเอียด
20 ก.พ.58 จ้างสำรวจทำแบบ BOQ งานคงเหลือ อาคารศูนย์อาหารและสันทนาการ กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 196,000.00.-รายละเอียด
20 ก.พ.58 จ้างปรับพื้นบริเวณประตู1 กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นลานจอดรถยนต์ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 3,817,000.00.-รายละเอียด
20 ก.พ.58 สอบราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License จำนวน 1 ชุด 355,347.00.-รายละเอียด
6 ก.พ.58 จ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีตกลง 1,950,000.00.-รายละเอียด
2 ก.พ.58 จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายจุมพล ริมสาคร) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 359,000.00.-รายละเอียด
19 ม.ค.58 จ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยวิธีพิเศษ 484,940.00.-รายละเอียด
14 ม.ค.58 จ้างเหมาพาหนะเดินทาง โดยวิธีพิเศษ 190,000.00.-รายละเอียด
13 ม.ค.58 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 980,120.00.-รายละเอียด
22 ธ.ค.57 จ้างดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีพิเศษ 12,738,350.00.-รายละเอียด
18 ธ.ค.57 ซื้อสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาจำนวนลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ SAP (SAP License) ที่ใช้งานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยวิธีพิเศษ 859,745,000.00.-รายละเอียด
17 ธ.ค.57 ซื้อเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์กระทรวงการคลัง (นกวายุภักษ์) สำหรับเจ้าหน้าที่ สป.กค. และ สร. ตามแบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกำหนด โดยวิธีพิเศษ 143,808.00.-รายละเอียด
12 ธ.ค.57 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 3,057,480.00.-รายละเอียด
2 ธ.ค.57 จ้างพัฒนาระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก โดยวิธีพิเศษ 2,974,600.00.-รายละเอียด
2 ธ.ค.57 จ้างปรับปรุงห้องทำงานเพื่อรองรับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 566,100.00.-รายละเอียด
27 พ.ย.57 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 2,046,240.00.-รายละเอียด
25 พ.ย.57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนระบบโทรศัพท์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15,000,000.00.-รายละเอียด
20 พ.ย.57 ซื้อเครื่องโทรทัศน์ LED TV โดยวิธีพิเศษ 160,500.00.-รายละเอียด
14 พ.ย.57 ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการจัดเก็บรายได้และผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS สำหรับคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,105,785.00.-รายละเอียด
12 พ.ย.57 จ้างดำเนินโครงการ CCO-MOF สัญจร โดยวิธีพิเศษ 4,000,000.00.-รายละเอียด
5 พ.ย.57 เช่าบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีพิเศษ 1,580,164.23.-รายละเอียด
4 พ.ย.57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 38,102,000.00.-รายละเอียด
4 พ.ย.57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29,830,000.00.-รายละเอียด
3 พ.ย.57 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 2,160,000.00.-รายละเอียด
30 ต.ค.57 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบไม่รวมอะไหล่และไม่รวม Battery 183,333.30.-รายละเอียด
29 ต.ค.57 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องเครือข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล่ 708,333.30.-รายละเอียด
14 ต.ค.57 ซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง (นายอำนวย ปรีมนวงศ์) โดยวิธีพิเศษ 1,650,000.00.-รายละเอียด
3 ต.ค.57 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 2,000,000.00.-รายละเอียด
27 ก.ย.57 จ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance : O&M) โดยวิธีพิเศษ 187,200,000.00.-รายละเอียด
27ก.ย.57 จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 77,894,373.60.-รายละเอียด
27 ก.ย.57 จ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 142,189,740.00.-รายละเอียด
23 ก.ย.57 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ส่วนการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษี โดยวิธีตกลง 4,994,198.40.-รายละเอียด
19 ก.ย.57 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 321,000.00.-รายละเอียด
17 ก.ย.57 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีพิเศษ 5,552,328.00.-รายละเอียด
15 ก.ย.57 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นางอัญชลี เต็งประทีป) โดยวิธีพิเศษ 185,385.00.-รายละเอียด
12 ก.ย.57 จ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า-ออก ประตูด้วยบัตร(Door Access Control System) อาคาร สป.กค.และ อาคาร ศทศ.แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีพิเศษ 363,800.00.-รายละเอียด
12 ก.ย.57 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธาณณูปโภค 579,268.80.-รายละเอียด
11 ก.ย.57 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 439,992.00.-รายละเอียด
9 ก.ย.57 จ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV ของ สป.กค. โดยวิธีพิเศษ 160,500.00.-รายละเอียด
5 ก.ย.57 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร สป.กค. โดยวิธีพิเศษ 215,712.00.-รายละเอียด
3 ก.ย.57 สอบราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2558 1,363,893.33.-รายละเอียด
2 ก.ย.57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 120,966.35.-รายละเอียด
1 ก.ย.57 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 11,100,000.00.-รายละเอียด
1 ก.ย.57 จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 12,400,000.00.-รายละเอียด
29 ส.ค.57 สอบราคาซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 135,792.00.-รายละเอียด
27 ส.ค.57 จ้างเหมาบริการ ระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 8,448,270.60.-รายละเอียด
25 ส.ค.57 เช่าบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีพิเศษ 1,132,488.00.-รายละเอียด
25 ส.ค.57 เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีพิเศษ 549,552.00.-รายละเอียด
22 ส.ค.57 จ้างปรับปรุงห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 146,000.00.-รายละเอียด
22 ส.ค.57 จ้างเปลี่ยน TOP ไม้โต๊ะประชุม บริเวณห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 176,300.00.-รายละเอียด
19 ส.ค.57 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1,795,000.00.-รายละเอียด
15 ส.ค.57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน 960,000.00.-รายละเอียด
31 ก.ค.57 จ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นบริเวณโถงทางเดินหน้าห้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และบริเวณหน้าลิฟต์ หมายเลข 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 164,100.00.-รายละเอียด
23 ส.ค.57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS ให้รองรับกับ Software SAP ERP 6 ส่วนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 40,259,820.00.-รายละเอียด
23 ก.ค.57 จ้างจัดทำโล่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 โดยวิธีพิเศษ 238,000.00.-รายละเอียด
23 ก.ค.57 จ้างปรับปรุงห้องทำงานของที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร สป.กค. โดยวิธีพิเศษ 434,000.00.-รายละเอียด
10 ก.ค.57 จ้างดำเนินโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 5 (5th MOF INNOVATION AWARDS 2014) โดยวิธีพิเศษ 7,000,000.00.-รายละเอียด
7 ก.ค.57 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS ให้รองรับกับ Software SAP ERP 6 โดยวิธีตกลง 18,000,000.00.-รายละเอียด
4 ก.ค.57 จ้างดำเนินการโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลัง ภาษีเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า โดยวิธีพิเศษ 1,920,810.50.-รายละเอียด
1 ก.ค.57 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือก 7,008,500.00.-รายละเอียด
17 มิ.ย.57 จ้างปรับปรุงห้องทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และบริเวณกองงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชั้น 2 อาคาร สป.กค โดยวิธีพิเศษ 450,000.00.-รายละเอียด
16 มิ.ย.57 จ้างซ่อมระบบภาพจอ Projector และลิฟต์ยกขึ้น – ลง (จอเล็กด้านซ้ายมือและด้านขวามือ)ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคาร สป.กค. โดยวิธีพิเศษ 200,000.00.-รายละเอียด
13 มิ.ย.57 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 1,494,897.00.-รายละเอียด
26 พ.ค.57 จ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยวิธีพิเศษ 488,990.00.-รายละเอียด
8 พ.ค.57 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CITEC และยี่ห้อ UNIFLAIR จำนวน 4 ตัว โดยวิธีพิเศษ 290,451.50.-รายละเอียด
29 เม.ย.57 จ้างปรับปรุงบริเวณห้องทำงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อาคาร สป.กค. โดยวิธีพิเศษ 1,065,000.00.-รายละเอียด
7 มี.ค.57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ GFMIS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 84,626,667.00.-รายละเอียด
7 มี.ค.57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและระบบสำรองข้อมูล GFMIS ทดแทนของเดิมปี 2550 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24,934,027.00.-รายละเอียด
7 มี.ค.57 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9,800,000.00..-รายละเอียด
25 พ.ย.56 จ้างดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย ชั้น 3 ฝั่งสำนักงบประมาณและฝั่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยวิธีพิเศษ 246,100.00.-รายละเอียด
12 พ.ย.56 จ้างปรับปรุงโถงหน้าลิฟต์และโถงหน้าห้องประชุม ชั้น 1 และชั้น 4 (ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและด้านสำนักงบประมาณ) และบริเวณใกล้เคียง โดยวิธีพิเศษ 499,989.60.-รายละเอียด
1 พ.ย.56 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 147,125.00.-รายละเอียด
1 พ.ย.56 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้า-ออก ประตูด้วยบัตร โดยวิธีพิเศษ 333,091.00.-รายละเอียด
1 พ.ย.56 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยวิธีพิเศษ 280,340.00.-รายละเอียด
1 พ.ย.56 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 197,736.00.-รายละเอียด
11 ต.ค.56 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค 530,996.40.-รายละเอียด
1 ต.ค.56 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ด้านหน้ากระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 8,194,500.00.-รายละเอียด
1 ต.ค.56 เช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ 78,895,200.00.-รายละเอียด
1 ต.ค.56 จ้างเหมาดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation & Maintenance : O& M) 188,000,000.00.-รายละเอียด
30 ก.ย.56 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว (Archiving System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 41,985,195.00.-รายละเอียด
30 ก.ย.56 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 180,000.00.-รายละเอียด
28 ก.ย.56 จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 12,400,000.00.-รายละเอียด
28 ก.ย.56 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ 9,500,000.00.-รายละเอียด
27ก.ย.56 เช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 138,583,500.00.-รายละเอียด
27ก.ย.56 จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีพิเศษ 8,494,000.00.-รายละเอียด
26 ก.ย.56 จ้างซักพรมห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องรับแขก บริเวณกองงาน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อาคาร สป.กค. โดยวิธีพิเศษ 165,636.00.-รายละเอียด
25ก.ย.56 เช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ (News Center) โดยวิธีพิเศษ 549,552.00.-รายละเอียด
25ก.ย.56 เช่าบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง โดยวิธีพิเศษ 1,132,488.00.-รายละเอียด
25ก.ย.56 จ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จำนวน 2 ห้อง ชั้น 7 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 210,500.00.-รายละเอียด
18 ก.ย.56 จ้างจ้างปรับปรุงบริเวณโถงหน้าลิฟต์และโถงหน้าห้องประชุม ชั้น 1 และชั้น 4 (ด้าน สศค และด้านสำนักงบประมาณ) และบริเวณใกล้เคียง โดยวิธีพิเศษ 499,989.60.-รายละเอียด
13 ก.ย.56 สอบราคาซื้อน้ำดื่ม 138,980.16.-รายละเอียด
12 ก.ย.56 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค 579,268.80.-รายละเอียด
10 ก.ย.56 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9,800,000.00.-รายละเอียด
10 ก.ย.56 จ้างดำเนินการบูรณะและทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง โดยวิธีพิเศษ 171,200.00.-รายละเอียด
5 ก.ย.56 จ้างจัดทำโล่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 โดยวิธีพิเศษ 229,600.00.-รายละเอียด
23 ส.ค.56 จ้างดำเนินการโครงการจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยวิธีพิเศษ 6,900,000.00.-รายละเอียด
23 ส.ค.56 จ้างจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในบริเวณโรงภาพยนตร์ ภาษีเพื่อสังคม โดยวิธีพิเศษ 2,000,000.00.-รายละเอียด
22 ส.ค.56 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน 973,272.00.-รายละเอียด
22 ส.ค.56 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1,830,000.00.-รายละเอียด

18 มี.ค.57 การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ค.57 เวลา 9.30 น.