การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

พฤษภาคม 24, 2019, by , Posted in ไม่มีหมวดหมู่, Comments Off on การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
  1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Working Team) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
  2. การรายงานผลภาพรวมกิจกรรมที่ดำเนินการ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  3. คู่มือการปฏิบัติการงานในสำนักบริหารทรัพยาการบุคคล เรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
  4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ