เอกสารการประชุมชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้าราชการพลเรือน 2551

คำขวัญขององค์กร : ทำงานด้วยใจ ข้อมูลโปร่งใส พร้อมให้บริการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล พันธกิจ 1.พัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตาม หลักธรรมาภิบาล 2.บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ เป้าประสงค์ 1.ยุทธศาสตร์ที่มีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการที่โปร่งใส มุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 2.บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 1:เสริมสร้างศักยภาพต่อการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง เป้าประสงค์:หน่วยงานในสังกัดดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 2:พัฒนาและบริหารจัดการการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง เป้าประสงค์: หน่วยงานในกำกับดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 3:สร้างศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เป้าประสงค์ :บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ที่ 4:บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง เป้าประสงค์ :ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556 ? 2559 (ฉบับปรับปรุง)