ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 10 (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง)

คำขวัญขององค์กร : ทำงานด้วยใจ ข้อมูลโปร่งใส พร้อมให้บริการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง พันธกิจ 1. พัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ เป้าประสงค์ 1. ยุทธศาสตร์ที่มีทิศทางชัดเจน และการบริหารจัดการที่โปร่งใส มุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 2. บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ